Экономика программасы 1994-жылдан бери иштеп келе жаткан Бухгалтердик эсеп, Талдоо жана аудит бөлүмүнүн жана Каржы бөлүмүнүн укук мураскери болуп саналат. Башкаруу түзүмүн өркүндөтүү, бакалавр, магистратура жана PhD пилоттук программаларынын ортосундагы координацияны жана өз ара аракеттенүүнү күчөтүү максатында, 2014-жылдын 8-январындагы № 97 буйругуна ылайык, алар Экономика программасынын алкагында "Финансы" жана "Бухгалтердик эсеп, Талдоо жана аудит" профилдерин түзүшкөн.

Экономика программасы билим берүү, окутуу, илимий-изилдөө, инновациялык, билим берүү ишин жүзөгө ашырып, бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит областында эксперт жана диссертациялык кеңештерге, кесиптик өзүн-өзү жөнгө салуучу уюмдарга жана ассоциацияларга, каржы жаатындагы бизнес клубдарга катышуу аркылуу Адам  университетинин кадыр-баркын көтөрүү боюнча активдүү иштерди жүргүзүп келет.

Экономика программасы билим берүүнүн бардык деңгээлдеринде:  бакалавриат, магистратура жана PhD докторантура программаларында бүтүрүүчүлѳрдү даярдайт.

Экономика  программасынын максаты: глобалдашкан экономика шарттарында инновациялык экономикалык өсүүнү жана коомдун гүлдөп өнүгүүсүн камсыз кыла ала турган, жогорку кесипкөй жана социалдык жоопкерчиликтүү адистерди даярдоо үчүн эл аралык билим берүү мейкиндигин өнүктүрүүгө көмөктөшүү.

Негизги максаттар

 • Окуу процессин үзгүлтүксүз өркүндөтүү, жаңы билим берүү программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу негизинде адистерди даярдоо аркылуу инновациялык экономикалык өсүшкө көмөктөшүү;
 • Билимдин, илимдин жана бизнестин интеграциясы аркылуу коомдун экономикалык жактан өнүгүшүнө көмөктөшүү;
 • Окуу процессинин мамлекеттик жана эл аралык билим берүү стандарттарына ылайык келишин камсыз кылуу;
 • Улуттук жана дүйнөлүк экономикалардын жогорку квалификациялуу адистерге болгон муктаждыктарын канааттандырууга көмөктөшүү;
 • Салттарга жана тажрыйбага таянган келечектеги социалдык жактан жоопкерчиликтүү менеджерлер-практиктерди тарбиялоо.

Программанын артыкчылыктары

 • Орус жана кыргыз тилдериндеги заманбап окуу куралдары: окуу китептери, окуу куралдары, тармактар ​​аралык бизнес оюндары, өндүрүштүк практика, интерактивдүү окутуу методикасы;
 • Учурдагы базар экономикасынын талаптарына жооп берген жаңы окуу программалары;
 • Алдыңкы жергиликтүү жана чет элдик университеттер менен өнөктөштүк программалары;
 • Кредиттик насыя бирдиктер тутуму жана студенттердин билимин контролдоонун рейтингдик системасы;
 • Эл аралык стандарттарды жана компетенттүүлүк моделдерин эске алуу менен окутуунун сапатын комплекстүү контролдоо;
 • Бүтүрүүчүлөрдү алдыңкы ата мекендик жана чет өлкөлүк компанияларга орноштуруу;
 • Студенттердин иш-чараларга активдүү катышуусу (илимий конференциялар, интернет-вебинарлар, студенттик КВН, студенттердин рейтингин бекитүүдө өзүн-өзү башкаруу принциптерин колдонуу ж.б.);

Программа боюнча окутулган бакалаврлар, магистрлер жана жогорку квалификациялуу адистер эмгек рыногунда жогору бааланат. Эл чарбасынын ар кайсы тармактарындагы ишканаларда жана уюмдарда, банктарда жана башка финансы мекемелеринде бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрү жогорку квалификациялуу адистер катары таанымал жана жооптуу кызматтарды ээлешет. Алардын көпчүлүгү илимий жана окутуу иштери менен алектенишет.

Программанын алкагында билим берүү иш-аракеттери заманбап билим берүү технологияларын, анын ичинде электрондук жана интерактивдүү технологияларды колдонот. Программанын студенттери илимий изилдөө иштерине ар дайым тартылып, эл аралык конференцияларга, илимий-практикалык семинарларга, тегерек столдорго, бизнес жолугушууларга катышышат ж.б.

Практика жана тажрыйба топтоо

Окуу процессинин алкагында студенттердин көндүмдөрүн ырааттуу өздөштүрүүгө жана билимди системалаштырууга багытталган адистин практикалык жөндөмүн калыптандыруу максатында студенттер тѳмѳндѳгү мамлекеттик жана коммерциялык структураларда окутуудан, таанышуудан, өндүрүштүк практикадан өтүшөт:

 • Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги
 • Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги
 • Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик салык кызматы
 • ЖАК «Шоро» 
 • ЖАК Coca-Cola Бишкек Боттлерс 
 • ЖАК "Кыргыз фондулук биржасы" 
 • ЖЧК" Абдыш-Ата"
 • ААК "Айыл Банк"
 • ААК "Бишкексут" 
 • ЖЧК "Интергласс" 
 • ААК Мамлекеттик камсыздандыруу уюму
 • ЖАК "Кыргызаудит".

Даярдоо профилдери

Бакалавриат боюнча экономика программасы Финансы, Бухгалтердик эсеп жана Анализ профилдеринде окутуу жүргүзѳт.
Салттуу жана инновациялык билим берүү технологияларын колдонуу менен финансы, бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит жаатында бакалаврдын фундаменталдык билиминин тутумун жана практикалык жөндөмүн калыптандыруу аркылуу финансы рыногунун ар кандай сегменттеринде иштөөгө компетенттүү адис даярдоо.

Финансы профили

Профиль  жогорку кесипкөй жана атаандаштыкка жөндөмдүү ата мекендик жана эл аралык эмгек рынокторунун ар кандай тармактардагы, чөйрөлөрдөгү жана менчик формаларындагы уюмдардын экономикалык, каржылык, аналитикалык кызматтарында иштей алган интегралдык, панорамалык, финансылык ой жүгүртүүсү бар экономисттерди жана финансисттерди даярдоого мүмкүндүк берет; Биздин адистер мамлекеттик жана муниципалдык органдарда; финансы, насыя жана камсыздандыруу мекемелеринде; академиялык жана ведомстволук илимий уюмдарда; жогорку жана орто кесиптик билим берүү мекемелеринде эмгектенишет.

Бүтүрүүчүлөр финансы рынокторунда кесипкөй катышуучулар, соодагерлер, биржанын жана биржадан тышкары базарлардын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн башчылары катары иштөөгѳ мүмкүндүк берген билимге ээ болушат; Ошондой эле, банктарда, финансы жана камсыздандыруу компанияларында, мамлекеттик органдарда; ишканалардын, фирмалардын жана башка бизнес уюмдардын финансы бөлүмдөрүнүн башчылары; базар структураларында финансылык менеджери катары иш тажрыйбасын баштоого толук шарты бар.

"Бухгалтердик эсеп жана анализ" профили

Окутуунун бул профили студенттерге ар кандай ишкана үчүн активдер, милдеттенмелер, капитал, акча агымдары, кирешелер жана чыгашалар, ишкананын финансылык натыйжалары жөнүндө маалыматтарды түзүүдө жана талдоодо кеңири экономикалык билим алууга мүмкүндүк берет. Бул профилдин бүтүрүүчүсү, ар бир адам менчиктин бардык формаларындагы ишкердик ишине кесипкөй кызмат кыла алат жана өзүлөрүнүн тажрыйбаларын эл чарбасынын каалаган тармагында ишке ашыра алышат.

Бакалавриат деңгээлинде  окутуунун негизги милдеттүү курсу “Бухгалтердик эсеп жана Анализ” болуп саналат, ал бүтүрүүчүглѳргѳ төмөнкү негизги кесиптик компетенцияларды берет:

 • Чарба субъекттеринин ишин мүнөздөгөн экономикалык көрсөткүчтөрдү эсептөө үчүн зарыл болгон маалыматтарды чогултуу жана талдоо.
 • Чарба субъекттеринин ишин мүнөздөгөн стандарттуу ыкмаларга негизделген экономикалык көрсөткүчтөрдү эсептөө,;
 • Уюм кабыл алган стандарттарга ылайык экономикалык эсептөөлөрдү жүргүзүү, аларды негиздөө жана иштин натыйжаларын сунуштоо;
 • Экономикалык маселелерди чечүү үчүн керектүү маалыматтарды чогултуу, талдоо жана иштеп чыгуу;
 • Коюлган максатка  ылайык экономикалык маалыматтарды иштеп чыгуу куралдарын тандоо, эсептөөлөрдүн жыйынтыктарын талдоо жана корутундуларды негиздөө;
 • Ар кандай менчик формасындагы уюмдардын жана башка ишканалардын отчетторундагы финансылык, бухгалтердик жана башка маалыматтарды талдоо жана чечмелөө, ошондой эле алынган маалыматтарды башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн колдонуу;
 • Ички жана тышкы маалымат булактарын колдонуу менен, керектүү маалыматтарды чогултуу, талдоо жана маалыматтык серепти жана / же аналитикалык отчетту даярдоо.

Бухгалтердик эсеп жана талдоо илим катары практикалык ишмердүүлүктүн формасы катары иштелип чыккан ишканалардын ишкердиктин конкреттүү шарттарына таасир этет. Ушуга байланыштуу, ишкананын экономикалык шарттарындагы ар кандай өзгөрүүлөр бухгалтердик эсеп, экономикалык анализ жана аудиттин теориясында, методологиясында жана практикасында сапаттык өзгөрүүлөргө алып келет.

Менчиктин ар кандай түрлөрү, базар мамилелери, чакан жана биргелешкен ишканалар - мунун узак мөөнөттүү мезгилге эсептөө жана экономикалык анализдин теориясын жана методдорун өнүктүрүүнү аныктайт.

Менчиктин ар кандай түрлөрү, базар мамилелери, чакан жана биргелешкен ишканалар – мунун баары бухгалтердик эсептөөнүн жана экономикалык анализдин теориясын жана методдорунун багыттарын  узак мөөнөттүк перспективасын аныктайт. 

Цивилизациялуу экономикалык мамилелерге өтүү шартында бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит теориясы жана практикасы боюнча координациялык иштин планы башка экономикалык университеттердин окшош кафедралары менен макулдашылган. Ушул биргелешкен теманы иштеп чыгуучулардын ишин координациялоо жана жалпы кызыкчылыктарды чагылдырган башка маселелер боюнча кызматташуу төмөнкү багыттар боюнча жүргүзүлөт: биргелешкен илимий келишмелер жана аларды жарыялоо; конференцияларды, семинарларды жана тегерек столдорду өткөрүү.

"Бухгалтердик эсеп жана талдоо” профили студенттерге ар кандай ишкана үчүн активдер, милдеттенмелер, капитал, акча агымдары, кирешелер жана чыгымдар, компаниянын финансылык натыйжалары жөнүндө маалыматтарды түзүүдө жана талдоодо кеңири экономикалык билим алууга мүмкүндүк берет. Бул профилдин бүтүрүүчүсү менчиктин бардык формаларындагы ишкердик ишмердүүлүгүнө кесипкөй кызмат көрсөтө алат жана эл чарбасынын кайсы гана болбосун тармагында өз жөндөмүн ишке ашыра алат.

Профилдин бүтүрүүчүлөрү төмөнкү иш-аракеттерди жогорку деңгээлде аткара алышат: бухгалтердик жана аналитикалык, контролдоо жана аудит, аудит-консалтинг, уюштуруучулук жана башкаруу. Бүтүрүүчүлөр активдердин, милдеттенмелердин жана капиталдын болушун жана кыймылын эсепке алуу боюнча ишти жогорку деңгээлде аткарууга жөндөмдүү. Алардын көндүмдөрүнүн чөйрөсүнө ишкананын чарбалык жана финансылык ишинин натыйжаларын аныктоо, натыйжалуу эсеп саясатын тандоонун негизинде бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту уюштуруунун рационалдуу системасын иштеп чыгуу ж.б. кирет.

Бул адистиктин бүтүрүүчүлөрүнүн мындай билимдери жана жөндөмдөрү аларга олуттуу уюмдарда кадыр-барктуу иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. “Бухгалтердик эсеп жана талдоо” профилинин бүтүрүүчүлөрү эмгек рыногунда туруктуу суроо-талапка ээ, мындан ары алардын  кесиптик жана карьералык өсүшү үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр бар.

Бул адистердин жумушка орношуу мүмкүнчүлүктөрү өтө кеңири: алар бухгалтер, кассир-бухгалтер, пландоо-экономикалык бөлүмдүн адиси, контролдоо жана аудит бөлүмүнүн адиси, ички аудитор, башкы бухгалтер, финансы директору болуп иштей алышат.

Программанын кадрдык курамы

Экономика программасынын кадрдык курамы практикалык тажрыйбасы бар жана студенттерди жогорку деңгээлде даярдоону камсыз кылган жогорку квалификациялуу адистерден турат.