Менеджмент жана бизнести башкаруу

«Менеджмент» билим берүү программасы
580200 «Менеджмент» багытынын билим берүү программасынын актуалдуулугу азыркы дүйнө экономикалык жана социалдык өзгөрүүлөр менен тыгыз байланышта экендигинде жана ийгиликтүү башкаруу ар кандай бизнести жана уюмду өнүктүрүүнүн зарыл фактору болуп саналат.

Бул билим берүү программасы көптөгөн артыкчылыктарга ээ:
    1. Практикалык колдонмо: программа эмгек рыногунун реалдуу шарттарын жана керектөөлөрүн эске алуу менен иштелип чыккан, бул бүтүрүүчүлөргө бизнестин реалдуу чакырыктарына тез жана натыйжалуу ыңгайлашууга мүмкүндүк берет.
    2. Дисциплиналардын көп түрдүүлүгү: Программа экономика, финансы, маркетинг, уюштуруучулук жүрүм-турум, инновация жана башкаларды камтыган башкаруу темаларынын жана ыкмаларынын кеңири спектрин камтыйт.
    3. Программа студенттерге стажировкадан өтүүнү, чет өлкөлүк компаниялар менен кызматташууну жана чет өлкөдө окууну сунуштайт, бул алардын маданияттар аралык коммуникация көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана эл аралык бизнес чөйрөсүндө иштөөгө даярдайт.
    4. Программа студенттердин илимий көндүмдөрүн жана кесиптик кызыкчылыктарын өнүктүрүүгө жардам берген изилдөө компонентин камтыйт.
    5. Менеджмент боюнча билим берүү программасынын бүтүрүүчүлөрү бизнестин жана уюмдардын ар кандай чөйрөлөрүндө карьералык өсүү жана өнүгүү үчүн чоң мүмкүнчүлүктөргө ээ.

«Бизнести башкаруу» билим берүү программасы 
Бизнести башкаруу экономиканы өнүктүрүүнүн жана компаниялардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун негизги багыттарынын бири болуп саналат. Ошондуктан, бул билим берүү программасы бизнести башкаруу тармагында квалификациялуу адис болууну каалаган студенттер үчүн актуалдуу жана зарыл.

«Бизнести башкаруу» адистигинин артыкчылыктары:
    • Бизнести башкаруунун жана лидерликтин негиздерине окутуу, бүтүрүүчүлөргө компетенттүү болууга жана бизнестин ар кандай секторлорунда карьера жасоого мүмкүндүк берет
    • Финансы, маркетинг, персоналды башкаруу жана бизнестин башка чөйрөлөрүндө фундаменталдык жана прикладдык көндүмдөрдү окутуу.
    • Алынган билимди жана көндүмдөрдү коммерциялык чөйрөдө гана эмес, коммерциялык эмес жана коомдук чөйрөдө да колдоно билүү.
    • Программа компанияларда жогорку деңгээлдеги кызматтарды иштөөнү каалаган студенттерди да, өз бизнесин ачууну пландаган студенттерди да тарта алат.
    • Эл аралык алмашуу, стажировка жана чет өлкөдө окуу мүмкүнчүлүктөрү аркылуу окууну эл аралык деңгээлге көтөрүү жана эл аралык тажрыйбага ээ болуу мүмкүнчүлүгү.
    • Бизнесте гана эмес, жеке жашоодо да пайдалуу болгон критикалык ой жүгүртүүнү, аналитикалык жана көйгөйлөрдү чечүү көндүмдөрүн өнүктүрүү.
    • Эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү болууга жардам берген тармактагы акыркы тенденцияларды жана өнүгүүлөрдү изилдөө мүмкүнчүлүгү.
 

580200 «Менеджмент» багытынын билим берүү программасынын максаты, «Финансы менеджменти» профили боюнча студенттерди ар кандай уюмду эффективдүү башкаруу үчүн керектүү билимдерди жана көндүмдөрдү берип, менеджмент тармагындагы карьерага даярдоо болуп саналат.

Билим берүү программалары боюнча бакалаврдын кесиптик ишинин милдеттерине төмөнкүлөр кирет:
     • Студенттерге экономиканын жана менеджменттин негиздерин үйрөтүү;
     • стратегиялык ой жүгүртүү жана чечим кабыл алуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
     • Студенттерди баарлашууга жана лидерликке үйрөтүү;
     • Менеджмент тармагындагы эл аралык жана улуттук тенденцияларды талдоо жана түшүнүү жөндөмүн өнүктүрүү;
     • Студенттерди командаларда иштөөгө жана ар түрдүү өлкөлөрдөн жана ар кандай маданият чөйрөсүнөн келген кесиптештер менен кызматташууга даярдайт.
Менеджмент боюнча билим берүү программасы бүтүрүүчүлөрдүн жогорку квалификациясын жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн кепилдөө максатында эмгек рыногунун учурдагы тенденцияларын жана муктаждыктарын эске алуу менен түзүлөт.
580700 «Бизнести башкаруу» билим берүү программасынын максаты студенттерди ишканаларды жана уюмдарды ийгиликтүү башкаруу үчүн керектүү билимдерди жана көндүмдөрдү берүү менен бизнести башкаруу боюнча карьерага даярдоо болуп саналат.

Программанын максаттары төмөнкүлөрдү камтышы мүмкүн:
     • Студенттерге бизнести башкарууда, анын ичинде финансы, маркетинг, уюштуруучулук жүрүм-турум жана стратегиялык пландоо боюнча маанилүү билим жана көндүмдөр менен камсыз кылуу
     • Чечим кабыл алуу жана тобокелдиктерди башкаруу боюнча тренинг;
     • Персоналды башкарууга жана команданы өнүктүрүүгө даярдоо;
     • Финансылык башкаруу жана финансылык маалыматтарды талдоо боюнча тренинг;
     • Маркетинг жана сатуу көндүмдөрүн өнүктүрүү;
     • Өзүнүн бизнесин ачууга жана башкарууга даярдоо;
• Студенттерде өз бизнесин натыйжалуу башкарууга жана өзгөрүп жаткан рынок шарттарына ыңгайлашууга жардам бере турган талдоо, чечим кабыл алуу жана критикалык ой жүгүртүү көндүмдөрүн өнүктүрүү;
     • Бизнести башкаруунун эл аралык аспектилерине студенттердин көңүлүн буруу жана аларды эл аралык чөйрөдө иштөөгө даярдоо;
     • Бизнести башкарууда жана студенттердин кесиптик өсүүсүндө илимий методдорду колдонуу.
 

«Менеджмент» багыты боюнча окуу-таанышуу практикасы студенттерди практикалык тажрыйбага ээ болууга жана окуу учурунда алган билимдерин колдонууга мүмкүндүк берүүчү баштапкы кесиптик даярдыктын формасы болуп саналат.
Окуу-таанышуу практикасынын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
     • Студенттерди ар кандай типтеги жана өлчөмдөгү уюмдардагы реалдуу процесстер жана иш тажрыйбалары менен тааныштыруу
     • Менеджмент тармагында иштөө үчүн зарыл болгон практикалык көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Студенттердин кесиптик инсандыгын калыптандырууда жана алардын кесиптик багытын аныктоодо жардам берүү
     • Эмгек рыногунда студенттердин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу

Күтүлүүчү натыйжалар:
     • Практикалык тажрыйбага ээ болуу жана алган билимдерин колдонуу
     • Пландоо, уюштуруу, багыттоо жана контролдоо сыяктуу негизги башкаруу көндүмдөрүн өнүктүрүү
     • тармакта маанилүү байланыштарды жана кесипкөй байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге келечектеги карьерасы жана кесиптик багыты боюнча чечим кабыл алууга жардам берүү
     • Студенттердин эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу жана окуу жайды аяктагандан кийин каалаган кызматты ийгиликтүү иштөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу. Студенттер ошондой эле менеджмент тармагындагы иш боюнча так түшүнүккө ээ болуп, бул багыттагы адистигин аныктай алышат.

Менеджмент багыты боюнча өндүрүш практика – бул студенттерге реалдуу өндүрүштүк чөйрөдө практикалык тажрыйба алууга мүмкүнчүлүк берген кесиптик окутуунун бир түрү. Бул практиканы ар кандай типтеги уюмдарда, мисалы, өндүрүш ишканаларында, каржы компанияларында ж.б
өтсө болот.


Өндүрүштүк практиканын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
     • Окуучуларды өндүрүш чөйрөсүндөгү реалдуу процесстер жана иш тажрыйбалары менен тааныштыруу
     • Өндүрүш тармагында менеджмент тармагында иштөө үчүн зарыл болгон практикалык көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Студенттердин кесиптик инсандыгын калыптандырууга жана менеджмент жаатында алардын кесиптик багытын аныктоого жардам берүү
     • Менеджмент тармагында студенттердин эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу.

 Күтүлүүчү натыйжалар:
     • Практикалык иш тажрыйбасына ээ болуу
     • өндүрүштү башкаруу жана өндүрүш процессин пландаштыруу көндүмдөрүн өнүктүрүү
     • Өндүрүш тармагында маанилүү байланыштарды жана кесипкөй байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге башкаруудагы келечектеги карьерасына байланыштуу чечим кабыл алууга жардам берүү.

«Менеджмент» багыты боюнча диплом алдындагы практика – бул студенттерге акыркы квалификациялык ишин коргогонго чейин чыныгы профессионалдык чөйрөдө терең жана сапаттуу практикалык тажрыйбага ээ болуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү кесиптик даярдоонун бир түрү. Бул практика компаниялар, мамлекеттик органдар жана коммерциялык эмес уюмдар сыяктуу уюмдардын ар кандай түрлөрүндө болушу мүмкүн.


Дипломго чейинки практиканын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
     • Чыныгы профессионалдык чөйрөдө терең жана сапаттуу практикалык тажрыйбага ээ болуу
     • Менеджмент тармагында иштөө үчүн зарыл болгон практикалык көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Студенттерге жазуу жана коргоого даярданууга жардам берүү
     • Башкаруу тармагында маанилүү байланыштарды жана кесипкөй байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге башкаруудагы келечектеги карьерасына байланыштуу чечим кабыл алууга жардам берүү.
Күтүлүүчү натыйжалар:
     • Менеджмент тармагында бир топ практикалык тажрыйбаны алуу
     • Менеджментте иштөө үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Менеджмент тармагында байланыштарды жана профессионалдык байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге башкаруудагы келечектеги карьерасына байланыштуу чечим кабыл алууга жардам берүү.


Иш менен камсыз кылуу:
Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин чөйрөсүнө төмөнкүлөр кирет:
     • Бизнести башкаруу: бүтүрүүчүлөр бизнести уюштурууда жана башкарууда менеджер болуп иштей алышат.
     • Финансылык менеджмент: бүтүрүүчүлөр каржы менеджери, аналитик же консультант болуп иштей алышат.
     • Маркетинг
     • Мамлекеттик уюмдар: бүтүрүүчүлөр Экономика министрлиги, Финансы министрлиги, Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги сыяктуу мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда менеджер же консультант болуп иштей алышат.

• Консалтинг компаниялары: Бүтүрүүчүлөр менеджмент жана стратегиялык пландоо боюнча консультанттар жана адистер болуп иштей алышат.

     • Коммерциялык эмес уюмдар: Бүтүрүүчүлөр коммерциялык эмес уюмдарда жана кайрымдуулук уюмдарында менеджер же башкаруу жана финансылык пландаштыруу боюнча консультант катары иштей алышат.

     • Байланыш тармагы: Бүтүрүүчүлөр жарнама агенттиктеринде, PR фирмаларында жана медиа компанияларында менеджер же консультант болуп иштей алышат.

«Бизнести башкаруу» багыты боюнча окуу- таанышуу практикасы – бул студенттерге чыныгы бизнес чөйрөсүндө киришүү иш тажрыйбасын алуу мүмкүнчүлүгүн берүүчү кесиптик окутуунун бир түрү. Бул практика ар кандай уюмдарда, мисалы, компанияларда, корпорацияларда, өкмөттүк эмес уюмдарда ж.

Окуу-таанышуу практикасынын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
     • Чыныгы бизнес чөйрөсүндө киришүү тажрыйбасын алуу
     • Бизнесте иштөө боюнча жалпы түшүнүктү калыптандыруу
     • Бизнести башкаруу чөйрөсүндө байланыштарды жана кесипкөй байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге бизнести башкаруу боюнча келечектеги карьерасына байланыштуу чечим кабыл алууга жардам берүү.

Күтүлүүчү натыйжалар:
     • Бизнес чөйрөсүндө киришүү иш тажрыйбасын алуу
     • Бизнесте иштөө боюнча жалпы түшүнүктү калыптандыруу
     • Бизнести башкаруу чөйрөсүндө байланыштарды жана кесипкөй байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге бизнести башкаруу боюнча келечектеги карьерасына байланыштуу чечим кабыл алууга жардам берүү.

«Бизнести башкаруу» багыты боюнча өндүрүштүк практика – бул студенттерге чыныгы кесиптик чөйрөдө терең жана сапаттуу практикалык тажрыйба алууга, ошондой эле бизнесте иштөө үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берген кесиптик окутуунун бир түрү. Практиканы ар кандай уюмдарда, мисалы, компанияларда, корпорацияларда, стартаптарда, инновациялык долбоорлордо ж.б. өтсө болот.

Өндүрүштүк практиканын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
     • Чыныгы профессионалдык чөйрөдө терең жана сапаттуу практикалык тажрыйбага ээ болуу
     • Бизнести башкарууда иштөө үчүн зарыл болгон практикалык көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Бизнести башкаруу тармагында кесипкөй байланыштарды жана байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге бизнести башкаруу боюнча келечектеги карьерасына байланыштуу чечим кабыл алууга жардам берүү
     • Окуу учурунда алган теориялык билимдерди практикалык жактан түшүнүү.

Күтүлүүчү натыйжалар:
     • Чыныгы профессионалдык чөйрөдө терең жана сапаттуу практикалык тажрыйбага ээ болуу
     • Бизнести башкарууда иштөө үчүн зарыл болгон практикалык көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Бизнести башкаруу тармагында кесипкөй байланыштарды жана байланыштар тармагын алуу.

“Бизнести башкаруу” багыты боюнча диплом алдындагы практика – бул окуунун акыркы этабында турган жана бүтүрүү квалификациялык ишин коргоого даярданып жаткан студенттерге арналган кесиптик даярдоонун бир түрү.
Дипломго чейинки практиканын максаты окуу учурунда алган теориялык билимдерди чыныгы кесиптик чөйрөдө колдонуу жана бекемдөө, ошондой эле бизнести башкарууда иштөө үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана компетенцияларды алуу болуп саналат. Практиканы ар кандай уюмдарда, мисалы, компанияларда, корпорацияларда, стартаптарда, инновациялык долбоорлордо ж.б өтсө болот.

Дипломго чейинки практиканын негизги максаттары болуп төмөнкүлөр саналат:
     • Студентти акыркы квалификациялык диссертациясын коргоого даярдоо
     • Окуу учурунда алынган теориялык билимдерди кесиптик чөйрөдө колдонуу жана бекемдөө
     • Бизнести башкарууда иштөө үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана компетенцияларды алуу
     • Бизнести башкаруу тармагында кесипкөй байланыштарды жана байланыштар тармагын алуу.

Күтүлүүчү натыйжалар:
 • Бизнес чөйрөсүндө практикалык тажрыйбанын олуттуу көлөмүн алуу
     • Бизнесте иштөө үчүн зарыл болгон көндүмдөрдү жана компетенцияларды өнүктүрүү
     • Байланыштарды жана кесипкөй бизнес байланыштар тармагын алуу
     • Студенттерге келечектеги карьерасы боюнча чечим кабыл алууга жардам берүү

Иш менен камсыз кылуу:
Бүтүрүүчүлөрдүн кесиптик ишинин чөйрөсүнө төмөнкүлөр кирет:
     • Бизнести башкаруу: бүтүрүүчүлөр бизнести уюштурууда жана башкарууда менеджер болуп иштей алышат.
     • Финансылык менеджмент: бүтүрүүчүлөр каржы менеджери, аналитик же консультант болуп иштей алышат.
     • Маркетинг
     • Мамлекеттик уюмдар: бүтүрүүчүлөр Экономика министрлиги, Финансы министрлиги, Эмгек жана социалдык коргоо министрлиги сыяктуу мамлекеттик мекемелерде жана уюмдарда менеджер же консультант болуп иштей алышат.

• Консалтинг компаниялары: Бүтүрүүчүлөр менеджмент жана стратегиялык пландоо боюнча консультант жана адис болуп иштей алышат.

     • Коммерциялык эмес уюмдар: Бүтүрүүчүлөр коммерциялык эмес уюмдарда жана кайрымдуулук уюмдарында менеджер же башкаруу жана финансылык пландаштыруу боюнча консультант катары иштей алышат.

     • Байланыш тармагы: Бүтүрүүчүлөр жарнама агенттиктеринде, PR фирмаларында жана медиа компанияларында менеджер же консультант болуп иштей алышат.

Абдынасыров Уран Тойбаевич
Кыргызская Республика, г.Бишкек, пр. Чынгыза Айтматова, д.113

Tel; 00996 (312) 59-58-91, (моб.) 00996 (555) 127707, 00996 (507) 127707

Личное: Дата рождения 7 сентября 1963 года. Женат, имеет троих детей. Кыргыз.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Кыргызский Национальный Университет, Бишкек,

1980-1985 гг., студент,экономист,

Институт экономики, Академия наук СССР (г. Москва),

1989-1991 гг., аспирант,

Кандидат экономических наук,

Кыргызский экономический университет, Бишкек 2009 г., докторант,

Доктор экономических наук,

Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики,

«Почетный профессор» АГУПКР

ОПЫТ РАБОТЫ:

Проект Азиатского банка развития, 2014 по настоящее время, проект «Региональное улучшение приграничных служб», руководитель отдела реализации проекта.

В обязанности входит:

- управление отделом реализации проекта (ОРП);

- общая ответственность за поставленные задачи ОРП;

- обеспечение найма консультантов, заключение контрактов по закупке услуг, товаров, строительных работ, выплат по проекту, разработка ежегодных рабочих планов, включая график и бюджет реализации проекта;

- мониторинг и отчетность о ходе реализации проекта в реализующем агентстве, исполнительном агентстве, наблюдательном комитете проекта и Азиатском банке развития;

- поддержание регулярной координации ОРП с соответствующими сторонами /агентствами;

- координирование действий, подрядчиками и консультантами по вопросам реализации проекта и обеспечения своевременной подготовки всех необходимых отчетов, а также иных работ и обязанностей по реализации в рамках Проекта.

Проект Всемирного банка, 2013, проект «Наращивание потенциала в области экономического управления», консультант по оценке управления государственными активами.

В обязанности входило:

- ревизия нормативно-правовых актов в сфере приватизации государственной собственности, управления государственных предприятий и предприятий с государственным участием;

- аналитический обзор проблем и тенденций в области управления государственной собственности в Кыргызской Республике (деятельность ГП, ГУ и ХСГУ, использование ими госимущества);

- разработка проекта долгосрочной стратегии (концепции) управления государственной собственностью на период 2015 -2025 годы.

Подготовлены:

- дополнения и изменения в законы КР «О приватизации государственного имущества»;

- «О доверительном управлении государственным имуществом»;

- «О Государственных и муниципальных предприятиях».

Проект Германского международного общества, 2012 – 2013, проект «Целесообразность внедрения политики «Открытого неба» в Кыргызской Республике», руководитель рабочей группы.

В обязанности входило:

- руководство подготовкой аналитического исследования;

- широкая публичная презентация «Целесообразность внедрения политики «Открытого неба» в Кыргызской Республике»;

- обзор внедрения политики «Открытого неба» в различных странах; исследованы финансово-экономические аспекты эффективности деятельности сектора гражданской авиации Кыргызской Республики;

- рассмотрение юридических аспектов возможности либерализации отношений в секторе гражданской авиации и обеспечения упрощенного доступа иностранных авиакомпаний на рынок Кыргызской Республики;

- подготовка выводов и рекомендации, а также проекты НПА, необходимые для реализации политики.

Проект Всемирного банка, 2012, проект «Наращивание потенциала в области экономического управления», консультант по оценке инвестиций.

В круг обязанностей входила подготовка:

- обзора проблем и тенденций в области государственных инвестиций и государственно-частного партнерства в КР;

- проекта «Стратегии государственных инвестиций»;

- стандартной формы оценки инвестиций для оценки инвестиционных проектов финансируемых из средств госфинансов, доноров, в рамках ГЧП;

- базы данных по проектам ГЧП, экспертиза и подготовка проектов НПА;

- проведение работы с сотрудниками управления инвестиций МЭКР по повышению их знаний и навыков в проведении инвестиционной оценки, эффективности управления государственными активами, определении проблем и разработке инновационных решений, поддержки и развития базы данных по проектам ГЧП;

- представление предложений (с обоснованием) по проекту регламентов для повышения производительности в привлечении и применении государственных инвестиций и ГЧП и пр.

Мульти-Донорский Трастовый Фонд Всемирного банка, 2011 -2012 гг., проект «Развитие потенциала для Управления Государственными финансами (УГФ)», Национальный консультант по прозрачности бюджета.

Круг обязанностей:

- оказание помощи Министерству финансов Кыргызской Республики в достижении углубленного и более продуктивного взаимодействия между государством и гражданами по вопросам, касающимся бюджета;

- подготовка рекомендаций;

- внедрение практики регулярного опубликования (на веб-сайте МФ) отчетов о проектах бюджета и об исполнении бюджета;

- разработка различных форм и доступных форматов для регулярного опубликования информации о бюджете для осведомленности целевой аудитории и граждан в вопросах, касающихся бюджета;

- совершенствование системы приема жалоб граждан и реагирования на них;

- внедрение бюджетных слушаний, в том числе в регионах республики;

- внедрения практики периодического заказа независимых исследований, касающихся бюджетного процесса и пр.

Кафедра «Экономика и финансы» Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики, 2011 по настоящее время; профессор

В обязанности входит:

- преподавание курсов – «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Финансовый менеджмент», «Внешний платежный баланс», «Финансовые кризисы и антикризисная политика», «Проблемы современной финансовой политики», «Современные проблемы экономики» и пр.

- работа в ученом совете Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики;

- работа в диссертационном совете по присуждению кандидатских и докторских ученых степеней в области экономики и управления;

- подготовка докторантов, аспирантов, магистрантов, студентов по направлениям – экономика, менеджмент, государственное управление.

Кыргызско-китайский институт «Конфуций» при КНУ им. Баласагына, 2010 - 2011, заведующий кафедрой «Международные экономические отношения»

В обязанности входило:

- организация и контроль учебного процесса профессорско-преподавательским составом по специальностям – «экономика» и «право»;

- работа в ученом совете института;

- преподавание предметов, связанных с вопросами экономической теории, экономического роста (включая на уровне местных органов управления и муниципалитетов), рынка ценных бумаг, государственных финансов, финансовой политики и др.

TSG региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной политике, 2009, Консультант;

Общественный фонд «Евразийские исследования» - 2008-2010. Председатель правления.

В обязанности входило:

- поиск и разработка, анализ проектов в области экономики и финансов;

- подготовка технического задания для экспертов фонда по проведению исследований;

- подбор и заключение контрактов с экспертами и консультантами групп исследований.

Выполнены следующие проекты:

- «Среднесрочная стратегия развития экономики Кыргызской Республики 2006-2010 гг.»;

- "Анализ влияния регуляторной политики государства на экономический рост Кыргызской Республики";

- «Механизмы перехода на двухуровневый бюджет в Кыргызской Республике», спонсированных фондом «Сорос-Кыргызстан»;

- «Обеспечение прозрачности государственного бюджета».

ОсОО «Бишкек-Стандарт» - 2007-2008, директор по маркетингу и сбыту.

Компания «SAPATCOM», 2005-2007гг, Заместитель генерального директора, директор по стратегическому развитию, инвестициям и сбыту, административный директор; Советник заместителя Торага Жогорку Кенеша (спикера парламента) Кыргызской Республики.

В обязанности Советника спикера парламента входило:

- экспертиза и подготовка материалов и предложений по фискальной политике;

- совершенствованию прогноза бюджета и бюджетного процесса;

- совершенствование деятельности финансового сектора и реагированию на заявления и обращения граждан, их групп, гражданских общественных объединений по вопросам финансово-экономического характера.

В обязанности заместителя генерального директора компании «Сапатком» входила:

- координация и контроль деятельности отделов продажи, маркетинга;

- предоставления услуг корпоративным клиентам;

- разработка корпоративных стратегий увеличения продаж продуктов компании, тарифных планов;

- совершенствование комплекса рыночной устойчивости и конкурентоспособности компании в сегменте рынка телекоммуникаций.

Государственная комиссия по рынку ценных бумаг при Правительстве Кыргызской Республики, 1999 - 2004, Председатель;

В должностные обязанности входило:

- координация и контроль деятельности рынка ценных бумаг Кыргызской Республики;

- реализация политики надзора за деятельностью профессиональных участников, организаторов торгов;

- подготовка и утверждение нормативно-правовых актов, регулирующие финансовый рынок, стандартов финансового учета и отчетности на фондовом рынке;

- обеспечение политики прозрачности деятельности субъектов рынка ценных бумаг, эмитентов, а также всех подразделений ведомства и прозрачность нормативно-правовой базы, регулирующие фондовый рынок;

- формирование благоприятной рыночной среды и повышения конкурентоспособности участников рынка;

- анализ и принятие решения о потребностях обучения персонала ведомства и профессиональных участников, работающих на фондовом рынке;

- участие в работе правительства КР по вопросам финансового рынка.

- проведение политики освещения деятельности фондового рынка через информационные материалы, публикаций в масс-медиа.

- совершенствованию контроля над функцией ведомства по приему жалоб и заявлений от граждан, неправительственных организаций и реагирования на них в соответствии с законодательством;

- контроль над программой профессионального обучения сотрудников в соответствии с законодательством о государственной службе.

Государственный комитет Кыргызской Республики по привлечению иностранных инвестиций, 1998-1999 – первый заместитель Председателя;

В должностные обязанности входило:

- координация и контроль реализации внешней помощи, деятельности донорских организаций в Кыргызской Республики;

- подготовка решений Президента КР и Правительства КР в части утверждения направлений и приоритетов внешней помощи, представляемые странами донорами, включая государственные финансы и государственные активы;

- контроль соответствия отражения финансирования прямых государственных инвестиций в государственном бюджете КР, включая расходы, финансируемые из внешних источников;

- распределение отдельных видов и функций по потребителям внешней помощи, государственным ведомствам КР, учреждениям и организациям.

Национальная комиссия по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики, 1996-1998, - первый заместитель Председателя;

В должностные обязанности входило:

- мониторинг, анализ и отчет об использовании финансовых средств ведомства;

- разработка государственных программ развития рынка ценных бумаг, финансового рынка, среднесрочных проблем развития и управления государственными финансами и государственными активами, а также экспертиза и подготовка нормативно-правовых актов;

- обеспечение доступности информации для населения, исследовательских организаций, гражданского сектора о деятельности фондового рынка республики.

Администрация Президента Кыргызской Республики, отдел контроля над деятельностью Правительства КР, экономической политики 1994-1996, - референт, эксперт;

В должностные обязанности входило:

- экспертиза, анализ и подготовка информации и решений Президента Кыргызской Республики по вопросам, связанные с деятельностью отраслей народного хозяйства, финансового рынка и сектора государственных финансов, формированию благоприятной рыночной среды, стимулирования конкурентоспособной экономики;

- разработка и издание указов, распоряжений, поручений и иных актов Президента КР, экспертиза и разработка НПА.

- внесение предложений по совершенствованию целей, задач фискальной политики, совершенствованию прогноза бюджета;

- анализ и подготовка отчетов Президенту КР о принятых решениях Правительства КР и предложений и рекомендаций по улучшению его деятельности;

- работа с жалобами и заявлениями граждан, их групп, трудовых коллективов и гражданских общественных объединений в отношении экономических и финансовых вопросов, а также прозрачности информации о бюджете;

- выработка рекомендаций по совершенствованию реагирования государственных органов на жалобы и запросы граждан.

- инициирование и разработка различных государственных, стратегических программ экономического и социального характера, направленного на развитие экономики в целом, отрасли, органов местного самоуправления и региональной экономики.

Холдинговая компания «Азия-инвест», 1992-1994, вице-президент;

Фонд государственного имущества Кыргызской Республики, 1991-1992, заместитель генерального директора;

Институт Экономики, АН СССР, гор. Москва, 1989-1991, аспирантура;

Научно-производственное объединение «Информатика», 1988-1989, инженер-экономист.

Автор 4 монографий, а также более 50 научных публикаций.

В период с 1995 по 2000 годы неоднократно участвовал в разработке программ по различным секторам экономики. Руководитель рабочей группы по разработке Закона «Об акционерных обществах», законодательства по корпоративному управлению, трех правительственных комплексных программ развития рынка ценных бумаг в Кыргызской Республике. Программа развития негосударственных пенсионных фондов, а также формирования в республике рынка капитала, управления государственными финансами, инвестиционного законодательства, стандартов бухгалтерского учета и отчетности, соответствующего международным стандартам.

 Являлся независимым экспертом при подготовке среднесрочной стратегии развития экономики Кыргызской Республики 2006-2010 гг. Координировал реализацию проектов по тематике "Анализ влияния регуляторной политики государства на экономический рост Кыргызской Республики" и «Механизмы перехода на двухуровневый бюджет в Кыргызской Республике», спонсированных фондом «Сорос-Кыргызстан», «Аналитическое исследование «Целесообразность внедрения политики «Открытое небо» в Кыргызской Республике».

В монографии «Стратегия и перспективы развития рынка ценных бумаг Кыргызской Республики» (2005 г.) наряду с общими вопросами развития фондового и финансового рынка республики освещались проблемы формирования и повышения эффективности сектора государственных финансов и управления долгом.

Бишкекская финансово-экономическая академия (2014 г.) участие в работе экспертной группы по подготовке проекта «Концепции региональной политики до 2020 года» по заказу Министерства экономики Кыргызской Республики. Проект документа внесен на рассмотрение Министерства экономики Кыргызской Республики.

2016 г. издана монография: «Внедрение механизмов упрощения процедур внешней торговли: развитие «единого окна» в Кыргызской Республике».

Кенешбек Алмакучуков, д .э.н., доцент
Общая информация:

возраст: 58, место рождения: Кыргызстан, женат, 2 детей

Публикационная активность:

сборник «Кандидат в депутаты: от желания к решению, от решения к участию» на русском языке, 2004, тираж 300.

монография «Маркетинговые коммуникации в туризме: инновационный инструмент продвижения регионального туристского продукта (на примере курорта Иссык-Куль)» на русском языке, 2006, тираж 200.

Аналитический доклад «Исследование и анализ политики в сфере физической культуры и спорта Кыргызстана». В соавторстве с Третьяковым А.В. на русском языке, 2006, тираж 100.

Аналитический доклад «Субъективный средний класс Кыргызстана». В соавторстве с Бегалиевой Ж.К., Гибадулиным Р.Р. на русском языке, 2007, тираж 300.

Культурная политика в Кыргызстане: метод исследования и анализа государственной политики, на русском языке, 2010, тираж 200

Культурная политика в Кыргызстане: метод исследования и анализа государственной политики, на кыргызском языке, 2013, тираж 100

Маркетинг в сфере культуры: теоретико-методологические аспекты, на русском языке, 2014, тираж 100

Анализ маркетинговых решений / Учебное пособие. В соавторстве с Мусатовым Б.В., Мусатовой Ж.Б.– Бишкек: Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Бишкекская финансово-экономическая академия. - 2014. - 104 с.

Маркетинговое планирование / Учебное пособие. В соавторстве с Мусатовым Б.В., Мусатовой Ж.Б.– Бишкек: Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Бишкекская финансово-экономическая академия. - 2016. – 240 с.

Маркетинг / Учебное пособие. В соавторстве. – Бишкек: Министерство образования и науки Кыргызской Республики, Университет Адам. - 2018. – 210 с.

Учебное пособие «Арт менеджмент: образовательный и исследовательский опыт в контексте био-культурного разнообразия», факультативный курс и сборник учебных конкретных ситуаций/case-study), 2018.

Учебное пособие «Арт менеджмент: образовательный и исследовательский опыт в контексте био-культурного разнообразия”, факультативный курс и сборник учебных конкретных ситуаций/case-study), (на кыргызском языке), 2018.

Монография «Государственная культурная политика в Кыргызстане: становление и развитие национальной идентичности (1991-2020 гг.) – в работе.

Тема докторской диссертации: “Маркетинговое управление сферой культуры” (2015).

Тема кандидатской диссертации: “Интегрированные маркетинговые коммуникации как

инструмент продвижения регионального туристского продукта: на примере курорта Иссык-Куль» (2005).

Научных работ: более 36, в том числе 5 монографий, 5 учебных пособия.

Профессиональная репутация:

Награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Кыргызской Республики (2014).

Член редакционного совет журнала «Человеческий капитал и профессиональное

образование». Российский экономический университет им. Г.Плеханова (с 2017)

Член редакционного совет журнала «Реформа». Национальная академия наук Кыргызской Республики (с 2021).

Ключевая компетентность:

менеджмент (сфера культуры, услуги досуга, проект-менеджмент)

культурная политика

мониторинг и оценка государственных программ

маркетинг (рекламный менеджмент, медиапланирование, мерчендайзинг, маркетинговые

исследования, маркетинг услуг, маркетинговые коммуникации, управление маркетингом,

стратегический маркетинг, PR)

организационное планирование, организационное поведение

экономика социальной сферы (сфера туризма, сфера культуры)

планирование политического сценария

арт-менеджмент, event-менеджмент

национальная идентичность

креативные (творческие индустрии)

Ф.И.О. Бозиева Зухра Ахиевна
Дата и место рождения: 02.04.1975г. Иссык- Кульская область,Тюпский район,с.Фрунзе

Образование:
2001    Кыргызский государственный национальный университет
2005    Аспирантура,специальность «Экономика и управление народным хозяйством»  
2014    Магистратура(Международная академия управления, финансов и бизнеса) 
2017
2018
Кандидат экономических наук
и.о.доцента

Дополнительное образование: 

Опыт работы: (в том числе по совместительству):
Опыт преподавания: 20лет
Преподаваемые дисциплины: Экономическая безопасность, Финансовая безопасность. 

Список публикаций: всего - 22
Список публикаций за 5 лет: - 8

1.  Теневая экономика в Кыргызстане и пути ее преодоления  «Проблемы обеспечения экономических и правовых основ устойчивого развития Кыргызстана». (Бишкекский государственный институт экономики и коммерции), Бишкек, 2003. С. 211-214.
2.  Теневое предпринимательство в рыночной экономике  //  «Экономика в процессе перехода к рынку» (КТУ «Манас»), Бишкек,2003. С. 160-166.
3.  Проблемы борьбы с коррупцией в Кыргызстане // «Финансовая политика в процессе перехода к рынку (КТУ «Манас»), Бишкек, 2004. С. 130-136.
4.  Коррупция. Как с ней бороться? // Сборник научных трудов молодых исследователей «Проблемы обеспечения устойчивого роста и социальной стабильности в Кыргызстане» (БГУЭиП), Бишкек, 2005. С.86-92.
5.  Объемы и механизмы функционирования теневой экономики в КР. // «Качественное образование как фундаментальная основа ускорения социально – экономических реформ в КР» (МАУПФиБ), Бишкек, 2006.С.29-34.
6.  Теневая экономика и особенности ее проявления// «Инновации в образовании: проблемы и пути решения (МАУПФиБ), Бишкек,2007.С.142-147.
7.  Измерение теневой экономики  //АКИpress, №2, Бишкек, 2008.С. 25-27.
8.  Проблема существования теневого сектора в малом и среднем бизнесе  Вестник КРСУ, том 9, № 9, Бишкек, 2009.С.134-137.
9.  Специфика сегментов и общие закономерности развития «серой» неформальной экономики в условиях мирового финансового кризиса  Вестник КНУ им. Ж .Баласагына, выпуск №1, Бишкек, 2009.С.186-190.
10.  Налогоуклонение как форма ухода в теневую экономику // Экономика НАН КР  №1(15), Бишкек, 2013.С.86-90.
11.  Криминальная глобализация экономики // Высшее образование Кыргызской Республики № 1(13), Бишкек, 2013.С.70-72.
12. Тенденции теневой экономики в сфере наркобизнеса // «Непрерывное профессиональное образование: теория и практика», Новосибирск, 2014. С. 48-50.
13.  Коррупция как один из факторов угрозы экономической безопасности КР   Вестник КЭУ, №3 (30), Бишкек, 2014. С.80-82.
14.  Уровень и масштабы теневой экономики в КР  Вестник КРСУ, том 16, №2, Бишкек, 2016.С.10-12.
15.  Коррупция как элемент теневой экономики в КР // Проблемы современной науки и образования, №8 (50), Москва,2016. С. 81-85.
16.  Теневая экономика и вопросы формирования государственного бюджета Кыргызской Республики // Проблемы современной науки и образования, №19 (61), Москва, 2016.С.62-65. 
17.Теневая экономика: условия,факторы и источники ее возникновения // Вестник АГУПКР,№ 24,Бишкек,2018.С-147-154.
17.  Роль цифровизации в развитии финансового сектора. // Вестник КЭУ им.М.Рыскулбекова ,Бишкек,2019
19.Тенденции цифровой трансформации банковского сектора // Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, №1(28),Бишкек,2020
20.Состояние теневой экономики в Кыргызской Республике. Сборник материалов III Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием.(г.Симферополь,23 октября2020), https://vk.com/event194529478.
21.Дедолларизация как фактор устойчивого развития экономики Кыргызской Республики// Известия Иссык-Кульского форума бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии, №2(33),Бишкек,2021
22. Роль фондовых рынков как драйверов роста экономики // Вестник КЭУ им.М.Рыскулбекова ,Бишкек,2023

Научные труды: 
1.Издание учебного пособия «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг»,Бишкек,2020 ( под грифом Министерства образования и науки Кыргызской Республики) ISSN 978-9967-08-877-1  (22.п.л)
2.Учебно-методическое пособие «Методические указания по выполнению  и защите курсовой работы»,Бишкек,2022. ISSN 978-9967-08-975-4. (2,5 п.л).
3. Учебно-методическое пособие «Деньги,кредит,банки»,Бишкек,2023. ISBN 978-9967-493-31-5

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах (основные за 5 лет):
1.    Курс повышения квалификации по программе“Психолого-педагогические аспекты деятельности педагога в условиях образовательных технологий”), в объеме 36ч. Сертификат (январь,2019г) регистр.№0322.г.Бишкек
2.    Специализированный курс подготовки персонала «Система менеджмента качества (СМК(ИСО 9000-2008))-корпоративная память образовательного учреждения. Сертификат №07-19(28.05.19г.)
3.    Гостевые лекции «Зеленая экономика:вызовы и успешная практика».Сертификат Университет Адам, Университет Аристотель (Греция) г.Бишкек (10.09.19-11.09.19г)
4.    Международная научно-практическая конференция «Экономика современного «Кыргызстана : проблемы и перспективы развития» Сертификат (19-20сентября 2019г.)
5.    «Финансовая грамотность» в объеме 32ч. Сертификат(21.09-22.09;28.09-29.09.19г.) 
6.    Обучающий семинар по повышению квалификации на тему: «Система оценки уровня сформированности компетенций и результатов обучения» 36ч. Сертификат (ноябрь 2019г)
7.    Семинар- тренинг ААКР «Проведение независимой аккредитации программ и организаций профессионального образования» с возможностью участия в аккредитации в качестве эксперта Сертификат (декабрь 2019 )
8.    Научно-практическая конференция на тему: «Цифровой Кыргызстан :университеты как драйверы развития навыков для будущего» Сертификат (декабрь 2019г.)
9.    .Курc «Модернизация финансовой системы КР» в объеме 36ч,Сертификат (10-14 февраля 2020г) Учебный центр Министерства финансов КР
10.    Вебинар «Как самому создать видео для онлайн-курса: идеи и инструменты» (30 апреля 2020г)Сертификат Высшая школа экономики(Национальный исследовательский университет
11.    Межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых и студентов «Финансовая политика государства в условиях пандемии» (23.05.2020г).Сертификат КЭУ им.М.Рыскулбекова
12.    Международная конференция « Современные тренды в дополнительном и профессиональном образовании: от понимания к реализации (26 мая 2020г).Сертификат, Учебный центр Министерства финансов КР Высшая школа экономики(РФ,г.Пермь)
13.    Вторая международная конференция «Современные тренды в дополнительном и профессиональном образовании: от понимания к реализации» 18 ноября 2021г. Сертификат Учебный центр Министерства финансов КР
14.    Участие в мероприятии в рамках проекта «Наращивание потенциала МФ КР в области управления государственными финансами» по курсу «Финансовое программирование» с 10 января по 02февраля 2022г. Сертификат Учебный центр Министерства финансов КР.
15.    Международный форум «Новый взгляд на государственные закупки через анализ данных: профессионализм заказчиков, приоритеты государства и устойчивое развитие», приуроченного к «2022 году-Защиты горных экосистем и климатической устойчивости КР.07.06-09.06.2022,Сертификат Министерство финансов КР.
16.     Третья международная научно-практическая конференция « Управление качеством образования в системе дополнительного профессионального образования (28 сентября 2022г).Сертификат, Учебный центр Министерства финансов КР, Высшая школа экономики(РФ,г.Пермь).
17.    Семинар «Педагогика.Заманбап билим берууго компетенттуу мамиле» ноябрь 2022г.Сертификат, «Креатив» Билим беруу комплекси
18.    Программа повышения квалификации на тему «Современные тренды преподавания» 24-31 января 2023г.,Казанский федеральный университет,Образовательный центр «Клеверстарт» Международный сертификат 72ч.
19.    Семинар «Особенности публикации статей в журналах индексируемых в SCI  и SCIE (Web of Science) 17 февраля 2023г.Сертификат, НИУ КЭУ им.М.Рыскулбекова,Независимый институт аккредитации,рейтинга и сертификации,6ч.
20.    Семинар-тренинг на тему «Психология образования и педагогическое мастерство» сентябрь,2023г. Институт экономики и культуры РФ,Образовательный центр «Клеверстарт» Международный сертификат 72ч.
21.    Курс повышения квалификации « Финансовый учет-1 по МСФО», с 16 октября по 17 ноября 2023г.Профессиональное аудиторское объединение «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Кыргызстана» 60ч.

Награды:
- номинант премии «Акыл Тирек»  2014г;
- Почетная грамота МАУПФиБ (приказ № 43 от 04.10.15г.);
- Почетная грамота Министерства образования и науки Кыргызской Республики (приказ № 27/4 от 27.12.16)
- номинант звания « Выбор года-2016» МАУПФиБ (приказ № 12 от 28.12.16г.);
- «Отличник образования»  Министерство образования и науки Кыргызской Республики (приказ № 31/4 от 27.12.21г.)

Владение языками (в случае наличия указать сертификаты): русский (свободно), кыргызский (могу объясниться),балкарский(родной), немецкий ( со словарем)

Аманбаева Чынара Шамбетовна

Тел: +996(553) 55 75 03

+996(709) 55 75 03

Дата рождения: 24 марта 1987 года

Национальность: кыргызка

Семейное положение: замужем, трое детей

Адрес: г.Бишкек, ул. Киевская 133,кв 4

Образование:

2014- 2017 КНУ им. Ж.Баласагына КЕФ, Докторантура (PhD), Специализация «Экономика и управление».

2012-2015 КНУ им. Ж.Баласагына ИИМОП КЕФ Аспирантура, Специализация «Экономика и управление народным хозяйством».

2009 -2011 КНУ им. Ж.Баласагына ИИМОП КЕФ, Направление «Управление бизнесом», Специализация «Международный бизнес», Магистерская программа MBA (Master of business administration).

2005- 2009 КНУ им. Ж.Баласагына ИИМОП КЕФ. Бакалавр, Направление: Экономика и управление, Специальность: Экономист (Учет и анализ)

1994 – 2005гг. г. Токмок СШ №14

Знание языков:

Кыргызский язык – родной;

Русский язык – свободно;

Английский язык – разговорный;

Французский язык – начинающий.

Опыт работы:

2005-2006г Тур фирма «Novinomad» работала гидом

2007 г. Тур фирма «Muza» помощником бухгалтера

2008 г. Стажер отдела Среднесрочного прогнозирования бюджета Управления бюджетной политики в Министерстве финансов Кыргызской Республики

2009 г. «Sky mobile», Специалист ГОО ЦПК ДОК

2009 г. август Стажер отдела Строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики

2010 г. Инспектор делопроизводитель ЦАРИИ КР (Центральное Агентство по развитию инвестиций и инноваций)

2011 г. Специалист Отдела транспорта, строительства, коммуникаций и ЧС Аппарат Правительства Кыргызской Республики

2017-2020гг.

ОсОО «Интеллект Центр»Заведующая детского сада

2016 г.Член Финансового Комитета КНУ им.Ж.Баласанына

2010-2021гг.Старший преподаватель КНУ им.Ж.Баласагына ИИМОП по дисциплинам:

«Организационное поведение»

«Организация Бизнеса»

«Экономический анализ»

«Основы менеджмента»

«Международные экономические отношения»

2021-2023 гг.Университет Адам: старший преподаватель программы «Экономика, Менеджмент и Туризм»

Курсы повышения квалификации, тренинги, семинары и конференции, круглые столы, международная практика.

9.01.2017 – 30.01.2017 Финансовый учет -1, Министерство финансов КР, 

8.02.2017 – 28.02.2017 Управленческий учет 1, Министерство финансов КР

Опубликованы следующие научные труды:

Учебно-методические пособия:

Соавтор учебно-методических пособий в рамках программы ТЕМПУС Европейской Комиссии, проект HONOR: Высокие задачи национальной организационной реформы - 530284-TEMPUS-1-2012-1ES-TEMPUS-JPHES. Материалы публикации адресованы научным и практическим работникам, управленческому персоналу, преподавателям и студентам, а также широкому кругу специалистов, интересующихся проблемами стратегического управления университетами.

Перечень учебно-методических пособий:

Ведение переговоров

Лидерство

Новые методы в управлении

Стратегии развития местного самоуправления

Имплементация стратегии развития на практике муниципальных учреждений

Стратегическое управление и планирование

Проект менеджмент

Управление изменениями и решение проблем в сфере государственного управления.

Учебное пособие «Компьютерные методы для экономических расчетов: Финансовые функции в среде MathCad» на русском и кыргызском языке, в соавторстве с Панковой Г.Д., Мамбеталиевой М.Б. 2016 г. ISBN 978-9967-32-179-3. Министерство образования и науки Кыргызской Республики, КНУ им.Ж.Баласагына.

Участие в международных конференциях в рамках проекта:

HONOR: Высокие задачи национальной организационной реформы - 530284-TEMPUS-1-2012-1ES-TEMPUS-JPHES.

CACTLE: Central Asian Center for Teaching, Learning and Entrepreneurship – Erasmus+ 561495-EPP-1-2015-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP “CACTLE”

Технические навыки: 

Персональным компьютером владею как опытный пользователь. Пакет Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), Internet Explorer, Администрирование сайта, e-mail.

Прочее: водительское удостоверение категории A, В.

Личные качества:

Легко нахожу общий язык с людьми, ответственная, целеустремленная, коммуникабельная, энергичная, трудолюбивая, исполнительная, высокая адаптивность.

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Ф.И.О.    Жумабекова  Нурия  Жумабековна
Год рождения    4 февраля 1974 г.
Национальность    Кыргызка
Семейное положение     Не замужем
ОБРАЗОВАНИЕ:
1991-1995 – КГНУ, УКФ    Специальность: бух. учет, анализ и аудит
Квалификация: экономист 
1998-2000 – КГНУ    Специальность: государственное и муниципальное управление
Специализация: государственный служащий, юрист
1997-2000 – КГНУ    Аспирантура
2015- 29.01.     Диплом кандидата наук.  Специальность: 08.00.05-Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами)
НАЛИЧИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ (УЧЕНОГО ЗВАНИЯ)
Кандидат экономических наук, доцент    (Решением ВАК КР протокол № 1к-1/30 от   29.01.2015 год)
ОБЩИЙ СТАЖ РАБОТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ)
27 лет (в т.ч. 27 – научно-педагогический)
МЕСТО РАБОТЫ
КНУ им. Ж. Баласагына. Институт компьютерных технологий и искусственного интеллекта (ИКТиИИ)

ДОЛЖНОСТЬ
доцент
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
2001 – КГНУ, ИППКК    (Сертификат) Курсы повышения квалификации: 
«Педагогика высшей школы» 
2001 – КГНУ, ИИМОП    Курсы повышения квалификации: 
 (Удостоверение)
2002 – БГУ им. К. Карасаева    (Сертификат) Курсы повышения квалификации молодых ученых и аспирантов 
2003 – БГУ им. К. Карасаева    (Сертификат) Курсы повышения квалификации молодых ученых и аспирантов 
2004 – БГУ им. К. Карасаева    (Сертификат) Курсы повышения квалификации молодых ученых и аспирантов
2009. 30.04. г. Бишкек    Сертификат «Бухгалтерский учет ан основе МСФО»,               «1С-Бухгалтерия»   (№ 2952)
2010 – Академия наук КР     Сдача кандидатских минимумов (Удостоверение)
2012 -  Кыргызский экономический университет   им. М.Р.Рыскулбекова    Сдача кандидатского минимума по спец. дисциплинам (Удостоверение)
2015 г. с 19.01 по 26.01. г. Бишкек    Сертификат. Курсы повышения квалификации
2015 г. с 12.10 по 13.11.- КНУ им. Ж. Баласагына    Сертификат. Курсы повышения квалификации 
2015г.  с 06.10 по 11.10. Российский университет дружбы народов (РУДН) г. Москва    Сертификат. Удостоверение о повышении квалификации (УПК 15-031521 № 31521) 
2016г. 28.10. Интеллектуальный клуб «Акыл тирек»    Сертификат.  «Эффективное управление персоналом»
2016. 17.11.  КГЮА при Правительстве Кыргызской Республики     Сертификат. Европейский проект Темпус «Внедрение менеджмента качества электронного обучения (e-Learning) в вузах Центральной Азии»
22.11.16 г. КГЮА при Правительстве Кыргызской Республики     Сертификат. BizExpert
Research – Analysis - solutions
08.12.2016 г. Университет АДАМ. Бишкекская финансово-экономическая академия    Сертификат. «Продвижение культуры качества: самооценка как один из инструментов эффективного развития высшего учебного заведения» в рамках проекта ERASMUS + TurDIG
11.01.2017г. КНУ им. И. Арабаева     Сертификат «Традиционные и инновационные модели обучения в образовании»
7 .12.2018 г    Национальный Эразмус+Офис в Кыргызстане.
Сертификат
с 9 по 12 января 2018 г.
    Методический тренинг для преподавателей
КЭУ им. М. Рыскулбекова
11.01.-12.01.2018 г КЭУ им. М. Рыскулбекова    Тренинг «Публикационная активность преподавателя КЭУ им. М. Рыскулбекова
8.04.19 г. ОЮЛ “Ассоциация Пользователей Кредитной Информацией”    Сертификат.
Международная компания Global money week -2019
08.04.2019
Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо боюнча агенттиги    Международная компания Global money week -2019    
08.04.2019
Управления по подбору и развитию персонала Департамента по работе и развитию персонала    Новые банковские продукты и услуги в банковской сфере
08.04.2019    Сертификат.
Международная компания Global  money Week 
23.09.2019.
Французский институт исследований Центральной Азии IFEAC    Сертификат
За участие в семинаре по экономике на тему: «Эволюция экономических систем в России, в странах ЦА и в Китае: анализ последних трех десятилетий»
24.09.2019.
IPR MEDIA группа компаний
IPR BOOKS электронно-библиотечная система    Сертификат
За участие в семинаре «ЭБС IPR BOOKS »
21.11.2019 .
ВАК КР
МУКР    Сертификат
Участие в Международной научно – практической  конференции «Развитие регионов, цифровизации и инновации в КР»
16-23.01.23
г. Бишкек    Сертификат 
Компетентностный подход в современном образовании
9-10.02.23
г. Бишкек    «STEM-Science,Technology, Engineering, and Mathematics: применение на практике и на занятиях» Тренинг повышения квалификации ППС
3.03.23
г. Алматы    Тенденции развития современных информационных систем и технологий
 
ОПЫТ РАБОТЫ:
1996-2000 – Нарынский Государственный Университет (г. Нарын)     Должность: Преподаватель 

2000-2004 – КНУ им. Ж. Баласагына, ИИМОП    Должность: Преподаватель 
2005 –  КНУ им. Ж. Баласагына, ИИМОП    Должность: Старший преподаватель 
2012 –  2014 - КНУ им. Ж. Баласагына, ИИМОП    Должность: и.о. доцента без ученой степени
2014-2015 – КНУ им. Ж. Баласагына, ИИМОП    Должность: и.о. доцента с ученой степенью
2015 - КНУ им. Ж. Баласагына     Должность: и.о. доцента с ученой степенью
2017 гг. КНУ им. Ж. Баласагына по  настоящее время    Должность: доцент с ученой степенью
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ:
Кыргызский    Родной
Русский     В совершенстве
Английский    Со словарем
 
НАУЧНЫЕ ТРУДЫ, НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ:
Опубликованные статьи    39 научных статей из них 4 за рубеж

Учебно - методические комплексы     o    Государственное регулирование экономики
o    Антикризисное управление
o    Основы кадровой политики
o    Теория и организация муниципальной службы
o    Управление государственной и муниципальной собственности
o    Управление рисками и страхование
o    Экономика 
o    Экономика изучаемой страны
o    Маркетинг
o    Общегосударственные и местные налоги
o    Организация работы в ГНИ по учету налогов и других платежей
o    Денежно-кредитное регулирование
Учебно - методические пособии    Мировая экономика, Бишкек, 2003г
финансы предприятия, Бишкек, 2003г
Грамоты
    1.    Грамота (1998 г., г. Нарын);
2.    Грамота (2004 г., г. Бишкек);
3.    Почетная грамота  КНУ им. Ж.Баласагына (2007 г., Бишкек);
4.    Благодарность ИИМОП КНУ им. Ж.Баласагына (май, 2011г., Бишкек);
5.    Благодарность КНУ им. Ж.Баласагына ко дню Науки (10.11.2011г., Бишкек);
6.    3 место в конкурсе на лучший электронный учебник, ИИМОП КНУ им. Ж. Баласагына (26.06.2012г.);
7.    Лауреат конкурса работ молодых ученых КНУ им. Ж. Баласагына (08.11.2012г.);
8.    Почетная грамота МОиН КР (21.05.13 г.);
9.    Благодарность «День Университета»  (31.05.15г.)
10.    КНУ им. Ж. Баласагына «Заслуженный исследователь Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына». Удостоверение № 34-16 . Приказ № 207 от 25.05.16г.
11.    Грамота. КЭДИС (Колледж экономики, дизайна и информационных систем) Бишкек, 2016 г.
12.    Кыргыз Ресубликасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын  «Кыргыз тили» тош белгиси. приказ № 51 от 20.09.2019 г. 
13.    КНУ им. Ж. Баласагына. Почетная грамота ко дню Международного дня науки. 2023 г. 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, НАВЫКИ:
Компьютерные навыки:    MS: Word, Excel, PowerPoint, 
    

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Коммуникабельность    
Организованность     
Ответственность     
Умение работать в команде    
Целеустремленность    

ФИО преподавателя
Батырканова Гульнара Джээнбековна

Должность и звание

к.э.н., доцент, проректор по науке и развитию

Базовое образование:

Фрунзенский финансово-экономический техникум -1983 г.

Кыргызский Государственный Национальный Университет – экономист – 1988г.

Защита диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук - 1993г.

Трудовая деятельность:

Проректор по науке и развитию Университета АДАМ с 2019г. по настоящее время (Университет «Адам»/Бишкекская Финансово-Экономическая Академия - доцент программы «Экономика» 2013- по настоящее время)

Национальный банк КР Сотрудник по СТС УМНЛ 2019г.

ОАО «ФинансКредитБанк» Начальник Службы внутреннего аудита 2014-2019г.

Руководитель направления «Экономика» Международного Университета Центральной Азии 2012-2014г.

Агентство защиты депозитов Кыргызской Республики. Заместитель директора 2008-2012г.

ОАО «Халык Банк Кыргызстан». Главный аудитор Отдела внутреннего аудита 2004-2008г.

АООТ «Кайрат Банк» Заместитель Председателя Правления 2000-2004г.

Национальный Банк Кыргызской Республики Главный экономист Отдела внешних связей Валютного управления 1998-2000г.

АКБ «Кыргызавтобанк» Первый заместитель Председателя Правления 1996-1998г.

Национальный Банк Кыргызской Республики Инспектор Управления банковского надзора 1995-1996г.

Германо–Кыргызский промышленный банк «Ориент» Экономист Отдела операций на финансовых рынках 1994-1995г.

Научные публикации и учебно-методические работы:

Опубликовано более 20 научных статей и 2 учебных пособия. Разработано множество методических указаний и рекомендаций, рабочих программ, учебных-методических комплексов и т.д.

Повышение квалификации за последние 3 лет:

2023 Тренинг: «Интерактивные технологии обучения»

2022 Курс повышения квалификации: Технология смешенного обучения

2021 Курсы повышения квалификации: Психологи и педагогика (72ч.)

2021 Тренинг: «Современные тренды в дополнительном профессиональном образовании»

2021 «Использование онлайн инструментов в образовательном процессе

2021 Тренинг: О качестве научных публикаций Web of Science

2020 Курс обучения по теме: «Система Антиплагиат: академическая честность и научная этика»

2020 Курс обучения на тему: «Модернизация финансовой системы Кыргызской Республики»

2020 Курс повышения квалификации на тему: «Интерактивные методы обучения»

Асанбекова Анара Асековна,
к.э.н., доцент, доцент кафедры «Менеджмент», имени Б. Ельцина
e-mail: dakudani@mail.ru
Образование
Аспирантура Кыргызский Государственный Университета имени И. Арабаева,: кандидатская 
диссертация на тему: «Экономическая эффективность функционирования зернового производства в 
условиях рынка (на материалах Иссык-Кульской области)» (2016)
КЭУ имени М.Рыскулбекова, , степень Магистра –«Экономика», специальность «Финансы».
Кыргызская Аграрная Академия специальность «Экономика», специализация «Экономика, 
управление аграрным производством» (2001) .
Ученая степень
Кандидат экономических наук
Трудовая деятельность
В штате КЭУ с 2004г.
2004 – 2012 преподаватель
2013 – 2016 старший преподаватель
2017- к.э.н., и.о. доцент
2019 – доцент кафедры
2021 – звание доцента ВАК КР
Награды
2012. Почетная грамота КРСУ имени Б. Ельцина.
2013. Почетная грамота КЭУ имени М. Рыскулбекова.
2015. Почетная грамота КРСУ имени Б. Ельцина (за активную научно - инновационную 
деятельность).
2016. Почетная грамота Министерство Образования и Науки Кыргызской Республики.
2021. Почетная грамота ЖК КР: За огромный вклад в развитии образования ВУЗ КР.
2021. Отличник образования МОиН КР
Поощрения
2019. Благодарственное письмо. За подготовку студентов в Международной научнопрактической студенческой конференции. КТУ «Манас». 
2019. Грамота. За помощь в проведении в Международной научно-практической конференции: 
«Молодежь в Евразийском экономическом союзе: Трудовая мобильность и гуманитарное 
сотрудничество». КРСУ. 
2021. Благодарственное письмо, от имени ректора КГУ им. И. Арабаева. За участие и в 
подготовке студентов Республиканской научно-практической студенческой конференции: 
«Пандемия: кризис, проблемы и новые возможности решения». КГУ им. И. Арабаева.
2022. Благодарственное письмо. В организации проведения Международной, межвузовской
научно-практической студенческой конференция: «Внешнеэкономическая деятельность: 
тенденции и приоритеты развития страны».
Читаемые курсы
Микроэкономика;
Макроэкономика;
Микроэкономика (продвинутый уровень);
Национальная экономика (продвинутый уровень);
Маркетинг в сфере информационно-коммуникационных технологий;
Маркетинг (на транспорте);
Основы менеджмента и маркетинга;
Организация труда и заработной платы;
Организация коммерческой деятельности малого предприятия;
Профессиональная практика (этика; менеджмент; маркетинг и администрирование);
Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций.
Статистика.
Социальная статистика.
Научная деятельность
Экономическая эффективность функционирования зернового производства в условиях рынка
Курсы повышения квалификации
2018. Эксперт по программе лицензирования и аккредитации при МОиН КР. Сертификат.
2018. Эксперт по программе аккредитации при ААОПО. Сертификат.
2018. «Психология, педагогика и методика преподавания в ВУЗе». КРСУ. Объем 72 часов. 
Свидетельство.
2019. Эксперт по программе аккредитации при ААКР. Прошла подготовку на семинаретренинге ААКР. «Проведение независимой аккредитации программ и организаций 
профессионального образования. Сертификат.
2019. «Электронная информационная среда и информационно- коммуникационные 
технологии в образовательном процессе». Ассоциация ОЮЛ. «Академия 
предпринимательства». Объем 72 часов. Удостоверение. 
2019. Приняла участие в тренинге по эффективному использованию и применению 
инновационной технологии в методиках преподавания. Электронно-информационный центр. 
Сертификат.
2019. «Интерактивные образовательные технологии в образование». Ассоциация ОЮЛ. 
«Академия предпринимательства». Объем 72 часов. Удостоверение. 
2019. Авторский курс: А.И. Агеева «Цифровая экономика и макроэкономика (продвинутый 
уровень), Автономная некоммерческая организация. Научно-исследовательский институт 
экономических стратегий, объем 24 часа. Москва. Сертификат.
2020. «Электронная информационно-образовательная среда и информационнокоммуникационные технологии». Ассоциация ОЮЛ. «Академия предпринимательства». 
Объем 72 часов. Сертификат.
2020. «Менять мышление в системах управления с новыми стандартами ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000, ISO 31000, ISO 37001, ISO 45001 и ISO 50001». Международная тренинговая 
компания «CERT ACADEMY». Сертификат.
 «Интеграционный модуль СДО Moodle - Антиплагиат: новая версия 3.0», АО «Антиплагиат», 
г. Москва. Россия. Сертификат.
2021. «Система «Антиплагиат» как инструмент повышения качества научных и учебных 
работ в Кыргызской Республике. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАР», АО 
«Антиплагиат», Кыргызская Республика, г. Бишкек. Сертификат.

2021. Повышения квалификации по программе углубленные курсы «Правовая охрана и 
защита объектов интеллектуальной собственности: теория и практика», Государственная 
служба интеллектуальной собственности инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент). 
Сертификат.
 2021. Психология, педагогика и методика преподавания в ВУЗе». КРСУ. Объем 72 часов. 
Сертификат.
 2021. Педагогика и психология. КЭУ им. М. Рыскулбекова. 72ч. Сетификат.
 2022. Социально-демографическое развитие и демографическая политика стран 
ЕАЭС. Институт демографических исследований Федерального научноисследовательского социологического центра Российской академии наук в г. Бишкек 
(Кыргызстан). 72ч. Удостоверение.
 2022. Экономическая безопасность государства и бизнеса в условиях глобальных 
трансформаций. 72ч. Удостоверение. 
 2023г. «Педагогическое мастерство и его компоненты». КГУ им. И. Арабаева, Институт 
повышения квалификации Объем 72 часов. Удостоверения
 2023г. «Оформление публикации по формату журнала с EndNote». Customer Success 
Consultant, Clarivate. Сертификат
 2023г. Интерактивные методы обучения НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова. Сертификат
 2023г. Оценка компетенций как фактор трудоустройства выпускников вузов. КНУ им. Ж. 
Баласагыни. Сертификат
 2023г. Зеленая экономика и устойчивое развитие. КРСУ им. Б. Ельцина. Сертификат
 2023г. Делопроизводство. НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова. Объем 72 часов. Удостоверение
 2023г. Финансовая грамотность. НИУ КЭУ им. М. Рыскулбекова. Объем 72 часов. 
Удостоверение
Статьи 
- Экономическое обоснование развития тепличных хозяйств в Кыргызстане (соавторстве 
аспирант КЭУ им. М. Рыскулбекова Ж.А. Джумашева» Вестник КРСУ, кафедра 
Менеджмент. Бишкек- 2017.
- Инновационно-ориентированный подход и реализация образовательных программ 
подготовки специалистов высших учебных заведениях (соавторстве доцент КЭУ им. М. 
Рыскулбекова И.С. Абышов» Вестник КЭУ. Бишкек- 2017.
- Прогнозирование урожайности зерновых культур в Иссык-Кульской области РИНЦ. 
(соавторстве доцент КЭУ им. М. Рыскулбекова И.С. Абышов»). ВЕСТНИК ТУТ №3(34) 2018 
Технологического университета. Таджикистана.
- Совершенствование государственного регулирования рынка зерна в регионах Кыргызской 
Республики. РИНЦ (соавторстве доцент КЭУ им. М. Рыскулбекова И.С. Абышов»). 
ВЕСТНИК ТУТ №3(34) 2018 Технологического университета Таджикистана. 
- Устойчивое социально-экономическое развитие аграрного сектора в условиях вступления 
Кыргызстана в эпоху цифровой экономики (соавторстве доцент КЭУ им. М. Рыскулбекова 
И.С. Абышов» и ст. преподаватель У.К. Момунбеков). Вестник КЭУ. № (46)2019.
- Досудебный порядок урегулирования налоговых споров. РИНЦ. Вестник. КЭУ1 (48)2020.
- Анализ влияния внешней миграции на процесс экономического развития Кыргызстана (в 
соавторстве к.э.н. Алымсеитова Б.К. КЭУ им. М. Рыскулбекова). Наука и технологии: 
достижения и инновации, 2020, Н-Новгород, 
- Оценка необходимо развития внешнеэкономических процента связей связи Кыргызстана (в 
соавторстве ст. преподаватель. Илипова Г.С. КЭУ им. М. Рыскулбекова). Наука и технологии: 
достижения и инновации, 2020, Н-Новгород. 
- Эконометрическое прогнозирование динамики производства золото. РИНЦ. Научный
журнал.ALATOO ACADEMIC STUDIES. Print ISSN:1634-5263, online ISSN,1694-7916. 2021 
год №3
- Прогнозные расчеты по производству зерна с учетом областных показателей. (соавторстве 
доцент КНАУ им. К.. Скрябина Жумалиев Т»), РИНЦ. Научный журнал Евразийское научное 
объединение 2021.
- Влияние внешних факторов на развитие строительной отрасли (соавторстве ст. 
преподаватель КГУ им. И. Арабаева Солтогулова М.У»), РИНЦ. Евразийское научное 
объединение 2021 г. 
- Теоретические аспекты содержания системы мотивации персонала на предприятие
(соавторстве ст. преподаватель Илипова Г.С. КЭУ им. М. Рыскулбекова). РИНЦ. Научный 
журнал Вестник «КНАУ им.К.И.Скрябина», 2021.
- Основные методы инвестиционного маркетинга. РИНЦ. Научный журнал Вестник «КНАУ 
им.К.И.Скрябина, 2021.
- Налогообложение как фактор внешней среды, влияющий на развитие строительных 
организаций. РИНЦ. Научный журнал «Вестник КГУСТА им.Н.Исанова», 2021.
- Развитие инновационных процессов в промышленности Кыргызской Республики. 
(соавторствах ст.преподаватель КГУ им. И.Арабаева Б. Абдраимова, ст.преподаватель КГУ 
им. И.Арабаева М.У. Солтогулова» Вестник КЭУ. Бишкек- 2022.
- Гражданское строительство: место и роль в развитии строительной отрасли страны. 
(соавторствах ст.преподаватель КГУ им. И.Арабаева М.У. Солтогулова, ст.преподаватель 
КГУ им. И.Арабаева Б. Абдраимова» Вестник КЭУ. Бишкек- 2022.
- Брикс как новая интеграционная группировка. №31. С. 120. Вестник АГУПКР 2023 год 
Кыргызстан.
- Оценка и анализ поступления прямых налогов в доход государственного бюджета 
Кыргызской Республики. Вестник КГУ им.И.Арабаева №1, 2023г.
- Анализ деятельности ГНС Кыргызской Республики по проведению налогового контроля. 
Вестник КГУ им.И.Арабаева №1, 2023г. Кыргызстан. №1. С.411.
Учебно-методические пособия 
- Экономико-математические методы и модели. Учебное пособие, 2018- 81 стр (в соавторстве 
доцент Абышов И.С. и доцент Супаева Г.Т., кафедра «Математические методы в экономике», 
КЭУ им. М. Рыскулбекова).
- Исследование операций в экономике. Учебное пособие. Под грифом МОиНКР. Приказ №350/1 
от 3 апреля 2018 г. 170 стр (в соавторстве доцент Абышов И.С. и доцент Супаева Г.Т.).
- Исследование операций в экономике. Учебное пособие под грифом. Приказ МОиНКР №350/1 
от 3 апреля 2018 г. 170 стр.
- Высшая математика для экономистов и менеджеров. Учебное пособие, 2021. УМС КЭУ.
- Экономическая эффективность развития зернового производства Иссык-Кульской 
области. Монография, (в соавторстве д.э.н. профессор КРСУ Кочербаева А.А.). УМС 
КЭУ. 2022г. С. 145.
Работа в проектах
- Разработка систем мероприятий, направленных на получение высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, адаптированных в условиях Иссык-Кульской области.
- Объект исследования являются фермерские и крестьянские хозяйства Иссык-Кульской 
области.
- Цель проекта: разработать систему мероприятий, направленную на получение 
высокопитательных сельскохозяйственных животных (на примере крупного рогатого скота), 
адаптированных к условиям Иссык-Кульской области.
- Методы проекта: геоинформатика, статистика, методы разработки программного 
обеспечения для проектирования баз данных.
- Создание системы выявления и сопровождения талантов в организации открытия
«Ассоциация молодых аналитиков и стратегов».
- Цель проекты: организация и проведения Школы аналитика в рамках Международной 
аналитической конференции «Аналитический мост в Большой Евразии: социальноэкономические, политические и гуманитарные проблемы», в рамках МОиН КР.
- Задачи проекта:

  •  определение структуры и функций команды проекта;
  •  определение и согласование с заинтересованными сторонами ключевых параметров 

 проекта:

  • целей, показателей, результатов и др.;
  •  разработка концепции мероприятий в рамках проекта;
  •  управление изменениями в проекте: корректировка плана работ и согласование вносимых изменений заинтересованными   сторонами проекта
  •  организация различных мероприятий в рамках проекта;
  •  разработка и внесение необходимых изменений в рабочий план по ходу выполнения проекта;
  •  подготовка и проведение методических собраний по вопросам реализации проекта;
  •  составление отчетов по факту проделанной работы и по результатам деятельности.

- Методы проекта: статистика, методы разработки программного обеспечения для 
проектирования баз данных

Мусаева Саният Ахмедовна


Образование

Университет АДАМ, бакалавр и магистратура

Уч. степень, звание, должность

Преподаватель

Трудовая деятельность

Более 2х лет в сфере аудита

Научные публикации и учебно-методические работы

Более 2х

Повышение квалификации (за последние 3 года)

Финансовый учет 1 и Управленческий учет 1 в рамках CAP

КИМ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 10 марта 1985 г.
ОБРАЗОВАНИЕ:  2003 г. – 2005 г. Коммерческо-экономический техникум при 
Международной академии управления, права, финансов и бизнеса 
(средне специальное образование), г. Бишкек
Факультет: Экономический
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Квалификация: бухгалтер
2005г. -2008г. Международная академия управления, права, 
финансов и бизнеса (высшее образование)
Факультет: Экономический
Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Квалификация: экономист
2008г.-2012г. аспирантура – Институт экономики им. Дж. 
Алышбаева Национальной академии наук КР
2012 г.- 2014г. магистратура - Международная академия 
управления, права, финансов и бизнеса
Степень: магистр экономики, профиль: “Учет, анализ и аудит”
2014г. – защита кандидатской диссертации в Кыргызско-Российском 
славянском университете им. Б.Н.Ельцина 
ОПЫТ РАБОТЫ ОАО «ТАШ-ТЕМИР»
01.01.2005 г.- 01.09.2008г.
помощник бухгалтера
Международная академия управления, права, финансов и бизнеса
31.09.2008г.
преподаватель 
01.09.2013г. 
старший преподаватель 
01.09.2016г. и.о.доцент, зав.кафедрой «БУАА»
c 23.08.2021 – доцент МУЦА
01.11.2021 - зам.декана Института социальных наук и информационных технологий 
МУЦА
01.02.2023 - и.о.декан Института социальных наук и информационных технологий 
МУЦА
ОсОО “Парнас” 
с 01.01.2012 - настоящее время тренер курсов по бухгалтерскому учету, налогам и 
МСФО
ОсОО “Айко Констракшн”
15.06.2023 - по настоящее время бухгалтер
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА И НАВЫКИ
опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Internet, 1С, Клиент Банк. Знание бухгалтерского, трудового, налогового 
законодательства
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА ответственность, усидчивость, внимательность, аналитический склад 
ума, умение работать с большими объемами информации, 
аккуратность, самоорганизованность
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ Русский – в совершенстве.
Кыргызский – читаю и перевожу со словарем, говорю простыми 
фразами.
Английский – читаю и перевожу со словарем, говорю простыми фразами

ФИО преподавателя
Сарбагышева Гульмира Эсенгуловна

Должность и звание

к.э.н., доцент программы «Экономика, Менеджмент и Туризм»

Базовое образование

Кыргызский Государственный Национальный Университет – экономист – 1992г.

Защита кандидатской диссертации по специальности «Финансы, денежное обращение, кредит» - 2008г.

Трудовая деятельность

Университет Адам (с2020г), начальник Отдела обеспечения качества (с 2021г. по настоящее время)

Министерство образования и науки КР (2017-2019гг)

Академия государственного управления при Президенте КР (2010-2017гг)

ОсОО «Ректайм» (2004-2010гг) финансовый директор

Акционерный Коммерческий «КыргызПромСтройбанк» (1992-2004гг)

Научные публикации и учебно-методические работы

Опубликовано более 12 научных статей, разработаны ряд методических указаний и рекомендаций, рабочих программ, учебных-методических комплексов и т.д.

Повышение квалификации за последние 3 лет

2022 Курс повышения квалификации «Стандарт ИСО 9001»

2022 Курс повышения квалификации «Технология смешенного обучения»

2022 Курс повышения квалификации «Аудитор СМК ИСО 9001»

2021 Курс повышения квалификации «Совершенствование педагогического мастерства»

2021 Семинар – тренинг «Билим беруу процессин оптимизациялоо жана компетенттуу тарбия беруунун педагогикалык жана психологиялык аспектилери» Эл аралык Кувейт университети

САЛИМА МАМЕЗОВА


ОПЫТ РАБОТЫ

Сентябрь 2019 – Март 2020 Туристическая компания "Kyrgyz Journey" + фриланс Гид-переводчик
Проведение культурных туров для иностранных туристов по Кыргызстану и Казахстану 
Координация маршрута, инструктаж действий туристов 

Июнь 2019 - Август 2019
Туристическая компания "Ak-Sai Travel" Ассистент менеджера 
Выполнение поручений менеджера
Замена и выполнение обязанностей менеджера в его отсутствие
Встреча в аэропорту и трансфер туристов Сопровождение, информационная поддержка, оказание языкового перевода и помощь клиентам компании Отчетность и документация

Май 2018 - Октябрь 2018
"Anex Tour" , Анталия, Турция
Гид-трансфермен
Встреча туристов в аэропорту
Проведение трансферов в отели, сопровождение на экскурсиях
Информационная поддержка туристов

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
+996 (550) 717232

ОБРАЗОВАНИЕ
2014-2019
Кыргызско-Турецкий Университет "Манас"
Бакалавр
Туризм и Гостиничное дело, Отделение туристического бизнеса и службы гидов
2019-2022 
Кыргызско-Турецкий Университет "Манас"
Магистратура 
Туризм и Гостиничное дело

НАБОР НАВЫКОВ
Рабочие языки: английский,
турецкий, немецкий (чтение, 
понимание)
Сертификат прохождения
базового курса Amadeus + стажировка в компании
Сертификат «КАТО» о прохождении подготовки для гидов
Знание программ HMS + стажировка в отелях Бишкека во время учебы 
Прохождение стажировки гидом в культурном центре «Рух-Ордо», 2016 год 
Самостоятельно изучаю Digital Marketing

Адилбек уулу Шумкарбек
Личная информация:
Дата рождения: 19 февраля 1986 года 
Национальность: кыргыз
Семейное положение: женат, отец 4-х детей
Образование: Бишкекская Финансово-Экономическая Академия Специальность:
«Финансовый менеджер» (диплом с отличием)
Опыт работы:
Период Должность Организация
с 1 ноября 
2022 года
Генеральный Директор ОсОО «М2»
с 1 февраля 
2021 года
Генеральный Директор ОсОО «АМТ инвест»
с 1.06.2018 -
21.10.2020
Директор Агентство по продвижению и защите 
инвестиций Кыргызской Республики
c 21.11.2015 -
31.05.2018
Заместитель Директора Агентство по продвижению инвестиций 
при Министерстве Экономики Кыргызской 
Республики
c 14.04.2015-
31.12.2015
Член ОНС Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской Республики 
(Госфинадзор)
С 29.03. 2013 
– 31.03.2015
Член ревизионной комиссии ОАО «РСК Банк»
С июня 2012 –
10.10.2015
Председатель Правления СХК “DS group”
С марта 2011 
года по н.в. 
Заместитель Председателя по 
экономическим вопросам 
(На общественных началах) 
Ассоциация производителей молока 
«Чуйсут»
С августа 
2011- 4.12. 
2012 года 
Исполнительный директор Финансовая компания «Сенти»
С апреля 2011 
– 4.12. 2012 
года 
Исполнительный директор ОсОО «IPF» 
июнь 2010 
года –
февраль 2011 
года
Директор Кеминского филиала ОАО МКК «Фонд развития 
предпринимательства»
Ноябрь 2009 –
Июнь 2010
Младший специалист Валютного 
управления 
ЗАО АКБ «Толубай»
Октябрь 2008 
– Сентябрь 
2009
Финансист ОсОО “Creative Marketing Group”
января -
октябрь 2008 
года
Помощник Депутата Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики
Сентябрь –
Октябрь 2007
Начальник Финансового Отдела ОАО МКК «Фонд развития 
предпринимательства»
Ноябрь 2006 –
Сентябрь 
2007 
Руководитель Службы 
внутреннего аудита 
ОАО МКК «Фонд развития 
предпринимательства»
Сентябрь -
Ноябрь 2006
Специалист Отдела внутреннего 
аудита 
ОАО МКК «Фонд развития 
предпринимательства»
Май –
Сентябрь 
2006
Исполнительный Директор ОсОО «IPF»
Март – Май 
2006
Финансовый консультант ОсОО ФК «Сенти»
Январь -
февраль 2006
Младший Финансовый 
консультант 
ФК «Сенти»
Знание языков: Кыргызский (родной), Русский (свободно) и Английский
Государственные награды:
- Именные часы Президента Кыргызской Республики
- Медаль Министерство экономики Кыргызской Республики "За сотрудничество"
Владение компьютером: Опытный пользователь – Оператор (Пакет Microsoft Office: Excel, 
Word и Power point)
Личные Качества: Ответственность, инициативность, честность, умение работать в 
команде, навыки исследовательской работы и подготовки презентации, делового письма, 
опыт публичного выступления, организаторские способности и высокая адаптация.

Чуракаева Елена Владимировна
Год и место рождения    07 января 1955 г. Кыргызская Республика, г. Фрунзе
Национальность    Русская
Гражданство    Гражданка Кыргызской Республики
Образование:  Высшее.
Киргизский сельскохозяйственный институт им. К. И. Скрябина  
Специальность – бухгалтерский учет 
Ученая степень
Ученое звание    Кандидат экономических наук
Доцент
Опыт работы:    1973-1984г- Министерство сельского хозяйства КР;1984-1995ш Министерство труда и социального развития;1995 – 09.2023г -  КРСУ, доцент (кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита), директор Центра дистанционных образовательных технологий.
Владение иностранными языками:
Немецкий язык – разговорный, перевод.

Участие в проектах:    2000 – 2009 гг:  Проект МО и Н КР. «Динамика и структура миграционных процессов и формирование системы социальной защиты от безработицы в КР» 
Личные качества:    Коммуникабельность,  умение работать как единолично, так и в команде, способность быстро реагировать в экстренных ситуациях.

Дополнительная информация:    2 учебно методических  пособия по аудиту с грифом Министерства образования и науки КР

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним 
научных и учебно-методических работ 
Чуракаевой Елены Владимировны (продолжение)
1.    Учебно-метод. Комплекс по Аудиту, (учебно-мето-дич.пособие)    печатная    Кыргызско-Российский Славянский университет изд. КРСУ 2001г.
2.    Метод, указания по выполнению контр, работ по Аудиту. (учебно-метод. Пособие)    печатная    Кыргызско-Российский Славянский университет, изд. КРСУ 2004г.
3.    Учебно-метод. Пособие по дисциплине «Аудит» курс лекций    печатная    Авторское свид. № 637от 14 .07 КР СУ 2005г. Изд. КРСУ 2006г.
4    Сборник практических задач по Аудиту (учебно-методичес.пособие)    печатная    Кыргызско-Российский Славянский университет, изд. КРСУ 2007г.
5.    Методические указания по выполнению курсовых работ по аудиту(учебно-методичес.пособие)    печатная    Кыргызско-Российский Славянский университет, изд. КРСУ 2009г.
6.    Курс лекций по дисцип. «Аудит» (учебное.пособие)    печатная    Присвоен       гриф Мин.обр КР от 14 01.   20 Юг     Л°3   /1 изд. КРСУ 2010г.
7.    Курс лекций по дисцип. 
«Внутрибанковский контроль и аудит» (учебно-методическое, пособие)    печатная    Изд.
Международного университета КР г.Бишкек
8.    Методические указания для студентов заочников по дисциплине «Контроль и ревизия»    печатная    Кыргызско-Российский Славянский университет, изд. КРСУ 2010г.
9    Методические рекомендации по подготовке учебно-методических пособий для обучения с применением дистанционных образовате-льных технологий    печатная    Кыргызско-Российский Славянский университет, изд. КРСУ 2013г.

СПИСОК 
опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ 


Чуракаевой Елены Владимировны 
1    Рынок аудита в Кыргызстане    печатная    Сборн. Научных статей, изд КРСУ, 1999г.
2    Финансирование политики занятости в Кыргызской Республ    печатная    Вестник.КРСУ №7 том 4,изд. КРСУ .2004г
3    Практика как составная часть качественного образовательного процесса    печатная    Матер.Науч -практ. Конференц Сборник научных статей изд КРСУ 2004г.
4    Рынок труда в Кыргызстане современная ситуация и
тенденции    печатная    Сборн. Научных статей изд КРСУ 2005г.
5    Особенности безработицы молодых специалистов в рыночной экономике    печатная    Вестник КРСУ №6 том 1.изд КРСУ 2006г
6    Безработица    в переходный экономический период.    Печатная    Сборн. Научных статей, изд. КРСУ, 2006г.
7    Особенности формирования безработицы в переходной экономике    печатная    
8    Трудоустройство выпуск-ников вузов как критерий качественной подготовки молодых специалистов    печатная    Вестник КРСУ      Том8      №1,      изд. КРСУ 2008г
9    Формирование приори¬тетов экономического развития КР с учетом процессов внутренней миграции»    печатная    Вестник КРСУ том 8 № 12 изд. КРСУ 2008г.
10    Политика занятости в КР, перспективы ее развития для снижения безработицы»    печатная    Вестник   КРСУ  том
9, №7изд. КРСУ 2009г
11    Дистанционные образовательные технологии - новая форма ведения учебного процесса    печатная    Вестник КРСУ том 10
2018

Хасанова Айнура Мелисовна  (СIPA)

 
Образование:
 2014 -2017 гг.       Слушатель докторской программы PhD по направлению    
                             «Экономика». БФЭА/Университет АДАМ.
 1996-2002 гг.       Международная Академия Управления права Финансов и   
                              Бизнеса,  Специализация: «Бухгалтерский учет и аудит»; диплом 
                              с отличием ЕВ  №  00134  от 19.09.2002 г. Бишкек.
 1989-1991 г.г.       Фрунзенский Кооперативный техникум. Специализация
                              «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной 
                               деятельности»; диплом с отличием  №385765 от 01.07.1991 г.Бишкек.
Должность
                           Руководитель методологического отдела ОО «ИПБА КР»
                           Тренер профессиональных курсов «ИПБА КР»
                           И. о. доцента Университета АДАМ программы «Экономика, 
                           Менеджмент и Туризм»
Профессиональные сертификаты и дипломы:  
15.03.2019г       Сертифицированный международный профессиональный 
                       бухгалтер
15.02.2018 г.    Диплом специалиста  по «Финансовому  учету». CIPAEN.
15.02.2018 г.      Диплом специалиста  по «Управленческому учету». CIPAEN.
28.03.2017 г     Почетное звание Службы Госфиннадзора при Правительстве КР 
                          «Отличник бухгалтерского учета и аудита». 
25.04.2014 г     Почетная грамота Службы Госфиннадзора при Правительстве КР
29.12.2010 г     Почетная грамота Министерства образования и науки КР. АГУПКР

Научные публикации и учебно-методические работы: более 20 работ
   
Трудовая деятельность: 
с 2018 г. по наст    ОО «Институт Профессиональных Бухгалтеров и Аудиторов КР»
время                     Профессиональный тренер по обучению бухгалтеров  по  курсам: 
                              «Основы бухучета», «Финучет-1»,  «Управленческий учет-1».
    Руководитель методологического отдела ОО «ИПБА КР»
2013 -2015 гг       Тренер курса «Финансовые основы МСУ» и «Гос. финансы»
                             Института дополнительного образования  государственных и   
                             муниципальных служащих АГУПКР
2003 -2018 гг.       Палата Бухгалтеров и Аудиторов КР. 
                              Профессиональный тренер по обучению бухгалтеров  по  курсам: 
                             «Основы бухучета», «Финучет-1»,  «Управленческий учет-1».
2008 - 2016 гг       Академия Государственного Управления при Президенте КР
                             Ст. преподаватель Департамента магистратуры и Департамента 
                             специалитета
 2008-2010 гг       СКУ ОсОО «1 С – Като Экономикс». Тренер  профессионального 
                             обучения  бухгалтеров  по  курсам:  «Финансовый учет-1», 
                             «Управленческий учет-1», «Основы  бухгалтерского учета».    
 с 2004 по наст.    Университет АДАМ.   
 время                   И.о.доцента программы «Экономика, Менеджмент и Туризм» 
 2000 -2012 гг       Международная Академия Управления Права Финансов и 
                              Бизнеса. Ст. преподаватель каф. «Бухучет, анализ и аудит» 
1996 -2000 гг        Аламудунский районный отдел образования
                   Бухгалтер материального и расчетного отделов. 
1991-1996 гг.         ОПДИ. Кассир. Кеминский р/н.

Повышение квалификации:
.   01.12.2022г.       Участие в международной конференции «Вектор развития молодых 
                               трудовых мигрантов: цифровые навыки и финансовая грамотность». 
                        Университет АДАМ. 
    13.10.2022г.      Участие в международной конференции «Ключевые навыки для 
                             цифрового будущего: повышение потенциала трудовых мигрантов КР». 
                              Университет АДАМ
10.01-19.01.22 г.  Проект Всемирного банка по развитию аудита и финансовой 
                             отчетности в КР (ПРАФО).  Государственная служба регулирования 
                             и надзора за финансовым рынком при ПКР.  
                             В рамках проекта разработан учебный модуль и проведен семинар на 
                             тему: «Подготовка и проведение экзаменов 1-го уровня по Программе 
                             профессиональной квалификации аудитора». Участники семинара – 
                             преподаватели ВУЗов  по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и 
                             аудит».   32 академических часа.
26.01-31.01.22 г.      Семинар на тему «Применение Руководства по аудиту». 
                                 Госфиннадзор КР. 20 академических часов.
25.11.2021г.             Международная конференция «Продвижение политики финансовой, 
                                социальной и цифровой инклюзии и гендерного равенства молодых 
                                мигрантов Кыргызстана». Университет АДАМ. 
 27.10- 29.10.21.    Тренинг для тренеров «Бухгалтерский учет и отчетность в 
                               секторе государственного управления». Учебный центр Министерства 
                               Экономики и Финансов КР. 24 академ. часа.
19.11.2021г.            Участие в международном круглом столе на тему «Успехи, проблемы
                               и перспективы современной науки в КР». Университет АДАМ. 
09.06-16.06.2021г.      Участие в семинаре «Практические соображения по применению и
                                    изучению учебных материалов уровня 1.» Госфиннадзор КР.
                                    Проект ПРАФО. (20 часов).
     13.01-24.01.20г      Проект Всемирного банка по развитию аудита и финансовой 
                                    Отчетности в КР (ПРАФО). Государственная служба регулирования и 
                                    надзора за финансовым рынком при ПКР.  

В рамках проекта разработан учебный модуль и проведен  обучающий  семинар  по  применению МСФО и МСФО для МСП для преподавателей  бухгалтерских дисциплин ВУЗов г Бишкек.                            
 27.02. 2020 г.        Круглый стол на тему «Состояние и перспективы бухгалтерского 
                              образования: взгляд работодателей и экспертов». АГУПКР.                     
21.10.2020 г          ХV Международная научная конференция на тему «Бухгалтерский 
                              учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы 
                              развития». СПБГЭУ. Г Санкт-Петербург
   27.02.2020         Круглый стол на тему «Состояние и перспективы бухгалтерского 
                             образования: взгляд работодателей и экспертов». АГУПКР.
13.01-24.01.2020       Провела семинар на тему:  «МСФО  и МСФО для МСП». 
                                   Участники семинара - преподаватели ВУЗов по направлению 
                                   «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Госфиннадзор КР. 
                                    Проект ПРАФО.  30 часов.

Шаршеева Асель Нуралыевна

старший преподаватель программы «Экономика» университета Адам

Образование
    • 2004-2006 гг. Академия высшего образования «Teachex». Академическая степень магистра «Деловое администрирование»
    • 1994-1999гг. Кыргызский Технический Университет им. И.Раззакова Специальность «Менеджмент».

Опыт работы
    • 2013 год по настоящее время университет Адам/Бишкекская Финансово-экономическая Академия
    • 2006-2013гг ИГД и ГТ КГТУ им.И.Раззакова
    • 2002-2006 гг. Институт социального развития и предпринимательства
    • 1999-2002 гг ЧП «Жэле»

Повышение квалификации
 • Семинар-тренинг «Государственно-частное партнерство, как инструмент привлечения частных инвестиций в развитие инфраструктуры», Министерство финансов КР, ноябрь 2019г.
    • Курс повышения квалификации “Модернизация финансовой системы КР” г.Бишкек, 10-14 февраля 2020г. (объем 36 часов)
    • Тренинг для тренеров по обучению налоговой грамотности молодёжи (24 часа), ГНС при  Правительстве КР, с 25 июня по 15 июля 2020 г.
    • Онлайн-курс «Технология смешанного обучения» (BlendedLearning). 4 июля -1 сентября 2022г., 84 часа.

Шакеева Аида Туратбековна
Образование:
 2017-2019 гг. Академия государственного управления при Президенте Кыргызской Республики. Направление: «Государственное и муниципальное управление». Магистерская программа «Государственное управление».
2009-2014 гг. Кыргызский Государственный Университет Строительства, Транспорта и Архитектуры им. Н.Исанова.
Факультет — Экономики и менеджмента.
Специальность — Экономика и управление на предприятии.
Квалификация - Экономист менеджер.
Уч. степень, звание, должность – главный специалист
Трудовая деятельность – главный специалист отдела стратегического планирования и координации внешней деятельности Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции (с 2014 по настоящее время), преподаватель университета АДАМ (с 2021 по настоящее время).
Научные публикации и учебно-методические работы (только кол-во «более….»)  отсутствуют,